Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia - artykuły

WSB otrzymała uprawnienia habilitacyjne

19 grudnia 2016 r. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-II-U/dr hab. - 266/16, uwzględniająca również pozytywną opinię Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została wydana w wyniku oceny kadry akademickiej Uczelni, jej aktywnej działalności naukowo-badawczej oraz osiągnięć w zakresie kształcenia i rozwoju kadry naukowej w obszarze nauki o zarządzaniu, oceny bazy naukowo-badawczej oraz jakości i poziomu merytorycznego obronionych na Wydziale Nauk Stosowanych doktoratów. W kategoryzacji jednostek naukowych, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w październiku 2013 r. Wydział Nauk Stosowanych uzyskał kategorię naukową A.

Przyznanie pełnych praw akademickich Wydziałowi Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej już po 4 latach od uzyskania prawa do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych potwierdza pozycję Uczelni jako wiodącego ośrodka akademickiego w kraju, aktywnie kształtującego rozwój polskiej nauki, realnie wpływającego na innowacyjny poziom gospodarki w kraju i regionie.

Efektem realizowanych w Uczelni w latach 2013-2016 projektów naukowo-badawczych jest ponad kilkaset prac opublikowanych w znaczących centralnych oficynach wydawniczych, w wydawnictwach krajowych i zagranicznych uczelni oraz w wydawnictwach i czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, w tym w szczególności w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Publikacje ukazały się m.in. w USA, Kanadzie, Anglii, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Słowenii, Słowacji, na Ukrainie i Litwie. O ich poziomie naukowym świadczą liczne cytowania w książkach, artykułach i referatach konferencyjnych krajowych i zagranicznych.

Pracownicy Uczelni realizują szereg grantów finansowanych ze środków konkursowych projektów badawczych (Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszu Grupy Wyszehradzkiej, Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna i Programu Horyzont 2020). Uczelnia utrzymuje ścisłą, efektywną współpracę i partnerskie relacje z podmiotami otoczenia gospodarczego i społecznego, realizując wspólnie z nimi konkretne projekty wdrożeniowe, wykonując ekspertyzy i opinie oraz organizując warsztatyi seminaria naukowe. Pozycję naukową Uczelni wzmacnia uczestnictwo jej pracowników w międzynarodowych organizacjach i instytucjach naukowych, we władzach towarzystw naukowych i zawodowych, w redakcjach i radach programowych czasopism oraz w komitetach i radach programowych konferencji krajowych oraz międzynarodowych.

Przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uprawnia Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej - jako jedną z grona jedynie ośmiu uczelni niepublicznych - do promowana samodzielnych pracowników naukowych, przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora, prowadzenia studiów doktoranckich (III stopnia), a także nadawania tytułu doktora honoris causa w obszarze nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.


data ostatniej modyfikacji: 2017-01-02 14:24:30
Komentarze

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg