Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Suplement do dyplomu

data dodania: 2005-04-08

 

Już od tego roku nasze dyplomy będą składały się z dwóch części. Pierwszej - przypominającej dotychczasowy dyplom – wyposażonej w zdjęcie, dane osobowe, nazwę ukończonego kierunku i ocenę. Prawdziwą nowinką będzie jednak część druga, tzw. suplement do dyplomu.

 

W założeniu suplement ma być znacznie uszczegółowioną i poszerzoną informacją o przebiegu studiów danej osoby. Ma być sporządzany w języku ojczystym oraz języku obcym. Dzięki tym cechom dokument ten będzie bardzo cenną, obiektywną informacją dla pracodawców w całej Europie. Suplement będzie zawierał informacje o tym co naprawdę umie absolwent po skończeniu danej uczelni.

Sam suplement jako dokument nie będzie miał mocy prawnej (jest ważny tylko z dyplomem). Zawarte w nim zostaną informacje o: dyplomie, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach, uprawnieniach posiadacza dyplomu oraz dodatkowe informacje o absolwencie dowartościowujące jego wykształcenie (wydane publikacje, zdobyte stypendia poza socjalne, odbyte praktyki, działalność w organizacjach studenckich, itp.). Rozpoczęcie wydawania Suplementu przez szkoły wyższe planuje się na rok akademicki 2004/2005.

Całe to zamieszanie spowodowane jest oczywiście naszą integracją europejską. Przygotowując się do naszego wejścia w skład rodziny narodów Europy nasze władze podpisały m.in. w 1999 tzw. deklarację bolońską. Deklaracja ta ma na celu ujednolicenie szkolnictwa wyższego na naszym kontynencie i przewiduje m.in.:

- wzajemną, międzynarodową akredytację uczelni – kilka państw już zaczęło nawzajem oceniać jakość swoich szkół wyższych, a polska poprzez Państwową Komisję Akredytacyjną dołączy się już w kwietniu 2005,

- wszystkie studia wyższe mają zostać podzielone obowiązkowo na trzy stopnie: licencjat, magisterium, studia doktoranckie (poza wyjątkami, chodzi np. o prawo, medycynę czy farmację, które zachowają konstrukcję dzisiejszych magisterskich studiów pięcioletnich),

- wprowadzony zostanie tzw. systemu punktów kredytowych, który umożliwi wzajemne porównywanie i zaliczanie okresów studiów pomiędzy uczelniami z różnych regionów (będzie on szczególnie przydatny dla zmieniających uczelnie, wyjeżdżających na stypendia).

 

 

 

Poniżej przedstawiamy przykład suplementu opracowany na podstawie wzoru stworzonego przez grupę roboczą UNESCO/CEPES i Rady Europy potwierdzony rozporządzeniem MENiS.  

 

Wzór pierwszej strony suplementu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENT DO DYPLOMU

 

ważny z dyplomem nr ...

 

 

1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU

1.1.  Nazwisko:

1.2.  Imię (imiona):

1.3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):

1.4. Numer identyfikacyjny lub kod studenta (numer albumu):

 

2. INFORMACJE O DYPLOMIE

2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia (tytuł zawodowy, stopień naukowy, w oryginalnym brzmieniu):

2.2. Kierunek studiów i – o ile to możliwe - specjalność:

2.3. Nazwa i status instytucji wydającej dyplom (w oryginalnym brzmieniu):

2.4. Nazwa i status instytucji prowadzącej studia (o ile różni się od 2.3, w oryginalnym brzemieniu):

2.5. Język (języki) wykładowy/egzaminów:

 

3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA

3.1. Poziom posiadanego wykształcenia:

3.2. Czas trwania studiów według programu:

3.3. Warunki przyjęcia:

 

4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH

4.1. Tryb studiów:

4.2. Wymagania programowe:

4.3. Szczegóły dotyczące programu (np. składowe programu) oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty (jeśli ta informacja znajduje się w indeksie, powinna być tutaj zamieszczona):

4.4. System ocen i - o ile to możliwe - sposób ich przyznawania:

4.5. Ocena ogólna (w oryginalnym brzmieniu):

 

5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU

5.1. Dostęp do dalszych studiów:

5.2. Uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe):

 

6. DODATKOWE INFORMACJE

6.1. Dodatkowe informacje: (tu np. informacje o praktykach)

6.2. Dalsze źródła informacji:

 

7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU

7.1. Data:

7.2. Podpis:

7.3. Stanowisko:

7.4. Oficjalny stempel lub pieczęć:

 

 

8. INFORMACJE O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

(opis jednolity dla wszystkich suplementów wydawanych w danym kraju) 

 


Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg