Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia

Dietetyka na WSIiZ z dofinansowaniem

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to Uczelnia zawodowa, która dopasowuje ofertę kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku oraz potrzeb rozwoju gospodarki, w tym także potrzeb wynikających z rozwoju dwóch ważnych branż: rolnictwa i przemysłu spożywczego, w których znacząca rolę odgrywa DIETETYKA i DIETETYCY.

W związku z tym, modyfikujemy program studiów II stopnia na kierunku Dietetyka! Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach Priorytetu 1, Umiejętności, Działanie 01.05. Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Atrakcyjna, innowacyjna, pełna ciekawych rozwiązań Dietetyka, studia II stopnia (czyli magisterskie) w WSIiZ.

Co w ramach Projektu?

 • modyfikacja programu studiów, w tym planu studiów, II stopnia na kierunku Dietetyka w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze regionu i branży;

 • zaangażowanie w proces kształcenia przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, co pozwoli na wzmocnienie potencjału praktycznego kształcenia, a także nabycia umiejętności premiowanych na rynku pracy;

 • nabycie kluczowych kompetencji oczekiwanych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, co wzmocni konkurencyjność absolwentów na rynku pracy;

 • nadbudowanie kompetencji merytorycznych/ dydaktycznych/ naukowych, co wprost proporcjonalnie przyczyni się do rozwoju samej kadry i studentów w zakresie właściwym dla przemysłu rolno-spożywczego, przynosząc mierzalne efekty m.in. w zwiększającej się liczbie pracowników, czy też realizacji projektów B+R dla przedsiębiorców reprezentujących branżę.

W ramach Projektu uruchomiona zostanie atrakcyjna ścieżka kształcenia: Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia. 36 studentów studiów niestacjonarnych otrzyma 20% DOFINANSOWANE do czesnego przez cały okres studiów.

Z czego konkretnie będzie można skorzystać?

 • uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego, w tym w siedzibie Uczelni i/ lub w siedzibie Firm,

 • uczestnictwo w dodatkowych formach kształcenia, z naciskiem na elementy praktyczne, podnoszące kompetencje studentów

  1. certyfikowane kursy i szkolenia

  2. zagraniczna wizyta studyjna online

  3. koła naukowe/ kluby praktycznego przygotowania zawodowego

Wszystko potwierdzone certyfikatami i ukierunkowane na nabycie kompetencji niezbędnych dla rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Przykładowe kursy/ szkolenia:

 • Zakres wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym

 • Kultura bezpieczeństwa żywności

 • Standard wysokiego ryzyka w zakładach przemysłu spożywczego w odniesieniu do wymagań standardów bezpieczeństwa żywności

 • Autentyczność żywności i ocena podatności na zafałszowanie w branży spożywczej

Atrakcyjne Koło naukowe/ Klub praktycznego przygotowania zawodowego:

 • Prawo żywnościowe

 • Tworzenie zrównoważonego systemu żywnościowego

Zajęcia dodatkowe:

 • Tworzenie raportów i zestawień statystycznych na potrzeby prowadzonych badań i analiz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

 • Obsługa oprogramowania służącego do edycji danych w ramach opracowywanych prac dyplomowych i etapowych

 • Metodologia badań ilościowych i jakościowych

Do tego – indywidualizacja kształcenia!

 • dla studentów mających specyficzne trudności w uczeniu się – tutoring

 • dla studentów szczególnie uzdolnionych – mentoring dydaktyczny

Jakie innowacyjne, zmodyfikowane przedmioty (moduły)?

Aparatura i technologia inżynierii żywności, Chemiczna analiza instrumentalna żywności, Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności, Dozwolone i niedozwolone substancje dodatkowe w żywności, i inne.

Kogo zapraszamy na studia?

W rekrutacji na kierunek Dietetyka, w ścieżce kształcenia bezpieczeństwo żywności i żywienia może wziąć udział absolwent studiów I stopnia na kierunkach: dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, żywienie człowieka i ocena żywności, bezpieczeństwo żywności oraz nauk pokrewnych przyporządkowanych w dyscyplinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk rolniczych.

Zajęcia w Kampusach WSIiZ, czyli atrakcyjnej lokalizacji (kampus nr 1 ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, kampus nr 2 ul. Aleje Jerozolimskie 195 A) oraz w siedzibach firm z otoczenia społeczno-gospodarczego zlokalizowanych na terenie Warszawy lub okolic, jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Uczelni. Dodatkowo, prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Chcemy dokształcić i wypromować specjalistów mających realny wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.

Rekrutacja trwa do 25.09.2024 r.

Informacje szczegółowe na stronie, pod numerami telefonów: 22 562 35 12 i 22 562 35 14.

https://wsiiz.pl/projekty-ue-mnisw/projekty-ue/modyfikacja-programu-studiow-ii-stopnia-na-kierunku-dietetyka-w-wyzszej-szkole-inzynierii-i-zdrowia/

oraz portalach społecznościowych WSIiZ. Zachęcamy do obserwowania bieżących postów.

Dowiedz się, sprawdź, przyjdź i skorzystaj – naprawdę warto.

Zapraszamy na studia!

dr n. chem. Sebastian Grzyb

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

mgr inż. Mateusz Gemba

Koordynator studiów na kierunku dietetyka I i II stopnia


data ostatniej modyfikacji: 2024-04-23 15:32:34
Komentarze
 
Polityka Prywatności