3 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Rekrutacja na URK

3 czerwca wystartowała rekrutacja na studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Pierwszy etap naboru potrwa do 11 lipca. Uczelnia oferuje kształcenie na 35 kierunkach studiów prowadzonych w języku polskim oraz na 7 kierunkach prowadzonych w języku angielskim.

Limit przyjęć: na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie: 2485 miejsc, a na studia niestacjonarne I stopnia: 795.

Na Uniwersytecie Rolniczym kształci się 6701 studentów (stan na 31.12.2023 – studia stacjonarne, niestacjonarne, cudzoziemcy).

W ofercie jest aktualnie 5 nowości, ale w czerwcu planowane jest powołanie kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

NOWOŚCI W TEGOROCZNEJ REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA:

 • agrobiologia – Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 • doradztwo i administracja rolnicza – Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 • geoinformatyka – Wydział Inżynierii Środowiska I Geodezji

 • finanse i rachunkowość - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 • ochrona bioróżnorodności - Wydział Leśny

 • budownictwo – jeszcze nie zatwierdzony - w przypadku zatwierdzenia kierunku przez Senat w czerwcu (Wydział Inżynierii Środowiska I Geodezji)

AKTUALNA OFERTA STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 • agrobiologia - NOWOŚĆ
 • biogospodarka
 • doradztwo i administracja rolnicza- NOWOŚĆ
 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość- NOWOŚĆ
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • zarządzanie

Wydział Leśny

 • leśnictwo
 • ochrona bioróżnorodności - NOWOŚĆ

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 • bioinżynieria zwierząt
 • biologia stosowana
 • etologia i psychologia zwierząt
 • zootechnika

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 • architektura krajobrazu
 • geodezja i kartografia
 • geoinformatyka - NOWOŚĆ
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria środowiska

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 • bioinformatyka i analiza danych
 • biotechnologia
 • ogrodnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 • inżynieria mechatroniczna
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • transport i logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Technologii Żywności

 • browarnictwo i słodownictwo
 • dietetyka
 • gastronomia i catering dietetyczny
 • technologia żywności i żywienie człowieka

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 • Weterynaria – studia jednolite magisterskie

LISTA KIERUNKÓW PROWADZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM:

 • Agriculture
 • Interdisciplinary Bioeconomy Studies
 • Environmental and Plant Biotechnology
 • International Master of Horticultural Science
 • Renewable Energy Sources and Waste Management
 • Food Engineering
 • Food Processing Safety and Quality

W zeszłorocznej rekrutacji największą popularnością wśród kandydatów na studia stacjonarne I stopnia cieszyły się kierunki: weterynaria (9,2 rej./miej.), etologia i psychologia zwierząt (7,8 rej./miej.), architektura krajobrazu (5,1 rej./miej.), dietetyka (4,9 rej./miej.), biotechnologia (4,4 rej./miej.). Z kolei najmniejszą popularnością cieszyły się studia niestacjonarne na kierunkach: biogospodarka i gospodarka przestrzenna. W tym roku bardzo liczymy na duże zainteresowanie nowościami. Prognozujemy także,, że zainteresowanie takimi kierunkami jak weterynaria i dietetyka także nie spadnie i będzie podobne jak w zeszłych latach.

INFORMACJE NA TEMAT NOWYCH KIERUNKÓW

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Kierunek studiów: geoinformatyka

Studia inżynierskie I stopnia, 7 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

Zadaniem kierunku Geoinformatyka jako kierunku uczelni akademickiej, jest kształcenie inżynierów do pracy w sferze interdyscyplinarnych zastosowań informatyki. Przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Polsce wymagają od absolwenta kierunku nowego rodzaju kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rozwoju nowoczesnej gospodarki poprzez zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia z możliwie optymalnym udziałem specjalistów zewnętrznych. Unowocześniana na Uczelni aparatura i technologie komputerowe zostaną w pełni wykorzystane w procesie dydaktycznym.

Program został dostosowany do szybko zmieniających się uwarunkowań, poprzez zawarcie w nim treści z zakresu tworzenia i wykorzystywania algorytmów sztucznej inteligencji. Informatyka ukierunkowana na wykorzystywanie technik cyfrowych oraz stosowanie metodologii opartych o inżynierię geoprzestrzenną jest oczekiwanym profilem wykształcenia specjalisty, który będzie w stanie znaleźć się na rynku pracy. Kwalifikacje te uzupełnione umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej stanowią wyposażenie zawodowe absolwenta Geoinformatyki, właściwie przygotowanego do pracy w obszarze szeroko pojętego rozwoju regionalnego. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi sektora prywatnego i publicznego w zakresie rozwoju stosowania technik satelitarnych, sensorycznych naziemnych i lotniczych, wykorzystania potencjału systemów informacji geograficznej oraz sztucznej inteligencji pozwoli na wypracowanie wysokiej pozycji Uczelni, jako ważnego ogniwa pośredniczącego w łańcuchu tworzenia wartości edukacyjnych oraz rozwoju innych form kształcenia specjalistycznego.

 W odniesieniu do wiodącej dyscypliny naukowej jaką jest inżynieria lądowa, geodezja i transport, główną osią, wokół której budowana jest sylwetka absolwenta, jest nowoczesna cyfrowa geoinżynieria przestrzenna, nazywana również geoinformatyką. Świadczą o tym kierunkowe efekty uczenia się, które zorientowane zostały na zdobycie wiedzy, umiejętności w zakresie zastosowań systemów informacji przestrzennej, wizualizacji danych oraz wykonywania analiz przestrzennych, teledetekcji, fotogrametrii, fotointerpretacji, uczenia głębokiego i sztucznej inteligencji. Zdobywane kompetencje społecznie stawiają nacisk między innymi na ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, uznawanie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności specjalisty z zakresu geoinformatyki oraz przygotowania do pracy zespołowej i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Zarys sylwetki absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwenci studiów inżynierskich I stopnia na kierunku geoinformatyka wyróżniają się wszechstronną wiedzą oraz umiejętnościami, które obejmują zarówno głęboką znajomość technologii geoinformatycznych, jak i solidną podbudowę wiedzy matematycznej. Ich edukacja oparta jest na interdyscyplinarnym podejściu, łączącym elementy matematyki, informatyki, geodezji oraz nauk o Ziemi, co pozwala im na skuteczną analizę i interpretację danych przestrzennych. 

Program studiów obejmuje nie tylko zagadnienia związane z geoinformatyką, ale także praktyczne aspekty pracy z danymi geoprzestrzennymi. Absolwenci zdobywają umiejętności programowania w różnych językach, takich jak Python, C#, czy JavaScript, co pozwala im na tworzenie aplikacji geoinformatycznych, automatyzację procesów analizy danych oraz integrację różnorodnych systemów. Dodatkowo, posiadają wiedzę z zakresu baz danych, co umożliwia im efektywne zarządzanie dużymi zbiorami danych geoprzestrzennych. 

W trakcie studiów absolwenci zdobywają umiejętności pracy z technologiami geoinformatycznymi, takimi jak systemy informacji geograficznej (GIS), teledetekcja, fotogrametria czy techniki satelitarne. Są w stanie analizować dane uzyskiwane z różnych źródeł, w tym z obrazów satelitarnych, radarowych, termalnych, danych naziemnego i lotniczego skaningu laserowego czy z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, co pozwala im na monitorowanie zmian w środowisku naturalnym oraz badanie dynamiki przemian użytkowania ziemi. Ponadto, posiadają umiejętności wizualizacji danych i przeprowadzania zaawansowanych analiz przestrzennych, co pozwala im na prezentację wyników analiz w sposób czytelny i zrozumiały dla użytkowników końcowych. 

W kontekście rosnącej roli sztucznej inteligencji, absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu technik uczenia maszynowego oraz sieci neuronowych, które mogą być wykorzystane do klasyfikacji obrazów satelitarnych czy predykcji zmian środowiskowych. Ich umiejętności programowania oraz znajomość narzędzi geoinformatycznych pozwalają im na efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w praktyce zawodowej. Absolwenci studiów inżynierskich I stopnia na kierunku geoinformatyka są przygotowani do pracy w różnorodnych sektorach, w tym w administracji publicznej, firmach geoinformatycznych i geodezyjnych, przedsiębiorstwach przemysłowych, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach

Absolwenci kierunku geoinformatyka znajdują zatrudnienie w różnorodnych instytucjach publicznych dowolnego szczebla oraz w sektorze prywatnym, takich jak urzędy gmin, powiatowe, wojewódzkie, rządowe, agencje ochrony środowiska, firmy geodezyjne i geoinformatyczne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa budowlane, czy firmy z branży IT. Mogą pracować jako specjaliści ds. geoinformatyki, analitycy danych w tym danych przestrzennych, projektanci systemów GIS, czy doradcy z zakresu planowania przestrzennego. Ich wszechstronna wiedza i umiejętności pozwalają im na pełnienie różnorodnych funkcji, począwszy od specjalistów ds. GIS, przez analityków danych przestrzennych aż po konsultantów ds. zarządzania informacją przestrzenną. Współczesny rynek pracy coraz bardziej docenia ekspertów posiadających zaawansowane umiejętności w zakresie przetwarzania danych geoprzestrzennych, co czyni absolwentów tego kierunku bardzo poszukiwanymi na rynku pracy.


Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Kierunek studiów: doradztwo i administracja rolnicza

Studia inżynierskie I stopnia, 7 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

Zgodnie ze strategią Uczelni kierunek doradztwo i administracja rolnicza kształci kadrę na potrzeby otoczenia instytucjonalnego rolnictwa, posiadającą kompetencje społeczne odpowiadające potrzebom współczesnej gospodarki. Studia pogłębiają wiedzę i rozwijają umiejętności na bazie aktualnych osiągnięć naukowych i nowoczesnych technologii. Nabyte umiejętności pozwolą podnieść sprawność administracji okołorolniczej, W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowujące absolwenta do pracy w doradztwie rolniczym administracji okołorolniczej. Są to przedmioty technologiczne: podstawy produkcji roślinnej, technika rolnicza, technologia produkcji zwierzęcej, nawożenie roślin, ochrona roślin, zoohigiena i dobrostan zwierząt, oraz przedmioty ekonomiczno-społeczne; organizacja i ekonomika rolnictwa, podstawy komunikacji społecznej, socjologia wsi i rolnictwa, prawo rolne, prawo administracyjne, cyberbezpieczeństwo i obsługa baz danych, doradztwo rolnicze, metody pracy doradczej, nowoczesne technologie w doradztwie i komunikacji, rachunkowość rolnicza. W ramach przedmiotów fakultatywnych student może wybrać przedmioty o charakterze prawniczym, ekonomicznym, społecznym oraz technologiczno-przyrodniczym, dzięki którym zdobędzie specjalistyczne kompetencje ułatwiające zrozumienie uwarunkowań funkcjonowania nowoczesnego rolnictwa w zmieniającym się otoczeniu instytucjonalnym. Uzupełnieniem wykładów i ćwiczeń są zajęcia terenowe oraz studyjne w instytucjach otoczenia rolnictwa a także praktyka, którą studenci mogą odbywać między innymi w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Oddziałach Centrum Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz urzędach administracji państwowej i samorządowej.

Zarys sylwetki absolwenta i uprawnienia zawodowe

Doradztwo i administracja rolnicza to kierunek bazujący na dorobku nauk rolniczych oraz nauk społecznych, dedykowany jest przede wszystkim osobom chcącym w efektywny sposób wspierać rozwój rolnictwa oraz współzarządzać szeroko rozumianą biogospodarką, a poprzez to przyczyniać się do poprawy jakości życia na wsi i bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców kraju. Studia na tym kierunku trwają 7 semestrów. Studenci po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty lub doradcy rolniczego. Absolwenci kierunku doradztwo i administracja rolnicza posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk rolniczych i nauk o zarządzaniu. Zgodnie z obowiązującymi wymogami posiadają wykształcenie rolnicze, które umożliwia absolwentowi nabycia gospodarstwa rolnego, ziemi rolnej lub nieruchomości rolnej.Uzyskane wyksztalcenie daje podstawy do podjęcia stażu w instytucjach doradczych na obszarach wiejskich. Absolwent może ubiegać się o wpis na listę certyfikowanych doradców rolniczych. W ramach prowadzonych zajęć studenci uzyskują odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie administracji, doradztwa, zarządzania, komunikacji społecznej, technologii i organizacji produkcji rolniczej, a także są przygotowywani do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych i certyfikatów w wielu dziedzinach, np.: uprawnienia doradcy rolniczego, doradcy rolno-środowiskowego, certyfikat wewnętrznego audytora jakości ISO 9001, certyfikat audytora wewnętrznego standardu GLOBAL G.A.P.


Możliwości zatrudnienia po studiach

Wykształcenie na kierunku doradztwo i administracja rolnicza pozwala na zatrudnienie w wielu instytucjach obsługujących rolnictwo, agrobiznes oraz odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich. Absolwent ma podstawy do ubiegania się o zatrudnienie w firmach świadczących usługi doradcze dla rolników, ogrodników i sadowników. Ponadto może ubiegać się o zatrudnienie w sektorach handlu i usługach dla szeroko pojętego rolnictwa.Kształcenie na kierunku odbywa się we współpracy Uczelni z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stwarza warunki do odbycia praktyk, staży zawodowych a następnie podjęcia pracy zawodowej w tych instytucjach. Absolwenci dzięki odpowiedniemu przygotowaniu mogą podjąć pracę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, urzędach samorządu terytorialnego, inspekcjach lub rozpocząć prywatną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa rolniczego.


Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Kierunek studiów: agrobiologia

Studia I stopnia – inżynierskie, 7 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

Kierunek: agrobiologia jest ofertą edukacyjną kierowaną do młodzieży z różnych środowisk (wiejskich, małych miast, ale również aglomeracji miejskich), która jest zainteresowana studiami na kierunkach biologicznych.

Celem studiów jest kształcenie kadr dla otoczenia rolnictwa: szeroko pojętej oceny jakości produktów rolniczych różnego przeznaczenia oraz hodowli polskich odmian roślin uprawnych.

W trosce o bezpieczeństwo żywnościowe Polaków, wysoką jakość krajowej produkcji rolniczej jak również planowany wzrost importu płodów rolnych z innych, często odległych regionów świata konieczny będzie rozwój sektora kontroli jakości rodzimych jak i sprowadzanych towarów. Agrobiologia jest odpowiedzią na potrzebę chwili – przygotuje wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Kształcenie kadr dla sektora hodowli roślin również wychodzi naprzeciw potrzebom rolnictwa naszego kraju. Zmiany klimatyczne zmuszają naukowców do wzmożonych prac nad nowymi odmianami rośli uprawnych dostosowanych do zmieniających się warunków produkcji rolniczej. Absolwenci kierunku agrobiologia będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w stacjach i firmach hodowlanych.

Największym atutem agrobiologii jest duża ilość ćwiczeń laboratoryjnych, w trakcie których studenci samodzielnie wykonują wszelkie analizy biochemiczne, fizyczne, molekularne, mikrobiologiczne, z zakresu fizjologii roślin i zwierząt, kultur in vitro i szereg innych. Samodzielnie, np. izolują DNA, przeprowadzają reakcję PCR, elektroforezę i analizują wyniki, badają ekspresję genów, zakładają i prowadzą hodowle in vitro, a w ramach ćwiczeń z botaniki – wykonują preparaty mikroskopowe. Dzięki takiemu prowadzeniu zajęć, absolwenci są w pełni przygotowani do pracy w laboratoriach związanych nie tylko z kontrolą jakości produktów rolniczych i hodowlą roślin, ale również tych związanych z ochrona przyrody i środowiska. Potrafią też modyfikować metody do potrzeb różnych badań.

Laboratoria, w których odbywają się zajęcia są wyposażone w sprzęt i aparaturę naukową na światowym poziomie, podobnie jak metody, które student poznaje w trakcie studiów, a wiedza teoretyczna jest stale aktualizowana przez prowadzących zajęcia. Cennym uzupełnieniem procesu dydaktycznego są zajęcia terenowe z wielu przedmiotów oraz wizyty i zajęcia studyjne w instytucjach związanych z oceną jakości produktów rolniczych czy opracowywaniem i wdrażaniem nowych odmian roślin uprawnych, w których to studenci mogą odbywać miesięczną praktykę zawodową i które są potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów.

Przedmiotami wiodącymi dla oceny jakości produktów rolniczych są: fitopatologia, patofizjologia, kontrola fitosanitarna i kwarantanna, towaroznawstwo i przechowalnictwo, jakość surowców rolniczych i bezpieczeństwo surowcowe (fakultet). Dla hodowli roślin przedmiotami wiodącymi są: doskonalenie roślin, podstawy doświadczalnictwa rolniczego, nasiennictwo i obrót materiałem siewnym, kultury in vitro, ekspresja genów oraz fitogeografia, która rozszerzona o fakultety: adaptacje środowiskowe roślin i rolnictwo krajów sub- i tropikalnych uświadamia studentom jak czynniki środowiskowe ograniczają współcześnie rozwój roślinności i jak zmiany klimatu w przeszłości wpływały na szatę roślinną Ziemi. Zarówno dla kształcenia w zakresie oceny jakości produktów rolniczych jak i hodowli roślin, zasadnicze znaczenie mają również przedmioty z zakresu biologii molekularnej oraz rolnictwa nowej generacji.

Profil absolwenta:

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia posiada wiedzę i innowacyjne umiejętności sprzyjające osiąganiu bezpieczeństwa żywnościowego i klimatycznego, konkurencyjności gospodarki bazującej na materiałach i procesach biologicznych oraz umożliwiające podejmowanie wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. Dysponuje pogłębioną wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu doskonalenia roślin, oceny jakości produktów rolniczych, biologicznych podstaw nowoczesnej produkcji roślinnej, biotechnologii roślin, mikrobiologii środowiskowej oraz ekologii i ochrony przyrody. Jest świadomy znaczenia postępu biologicznego w rolnictwie i rozumie konieczność uwzględniani w nim ochrony bioróżnorodności. Potrafi korzystać z fachowego piśmiennictwa, narzędzi informatycznych i zasobów internetowych. W oparciu o zdobytą wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych potrafi kreatywnie myśleć i rozwiązywać podstawowe problemy dotyczące szeroko pojętych zagadnień rolniczych i biologicznych. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym językiem specjalistycznym z zakresu biologii i rolnictwa.

Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jej wykorzystania w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i szybkiego dostosowania się do zmian na rynku pracy. Posiada umiejętności interpersonalne, efektywnie pracuje w zespole, potrafi działać w sposób przedsiębiorczy z zachowaniem norm etycznych i prawnych.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, absolwenci posiadają wykształcenie rolnicze, które upoważnia ich do nabycia gospodarstwa rolnego lub ziemi rolnej/nieruchomości rolnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach

Kierunek ten zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w inspekcji fitosanitarnej i nasiennej oraz ochrony roślin, w instytucjach związanych z ochroną środowiska i przyrody, w ośrodkach doradztwa rolniczego, ale również w instytutach naukowych, laboratoriach badawczych w stacjach i firmach hodowlanych oraz w jednostkach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem siewnym, a także w sektorze Start-up i Know How dla nowoczesnego rolnictwa. Dzięki opanowaniu różnorodnych technik biologii molekularnej, kultur in vitro, analizy instrumentalnej absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach biotechnologicznych.


Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Kierunek studiów: finanse i rachunkowość

Studia I stopnia – licencjackie, 6 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

Studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, analizy ekonomicznej, sporządzania sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, controllingu, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego, zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych oraz funkcjonowania rynków finansowych. Ponadto w programie studiów postawiono również na rozwój kompetencji miękkich realizowanych m.in w ramach zajęć: projekt rozwoju osobistego, komunikacja społeczna czy też socjologia i psychologia pracy. Uwzględniono także nowe wyzwania i potrzeby rynkowe zapewniając studentom bogaty wachlarz zajęć z zakresu: prowadzenia firm internetowych, cyberbezpieczeństwa, analizy dużych zbiorów danych („big data”) czy też dostęp do zajęć realizowanych w języku angielskim.

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku FiR potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do interpretacji i wyjaśniania przyczyn, przebiegu i konsekwencji złożonych procesów gospodarczych. Potrafi również komunikować się z członkami organizacji, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu finansów.

Możliwości zatrudnienia po studiach

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. Posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Typowe miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa (korporacje) finansowe, audytowe i konsultingowe;
 • przedsiębiorstwa niefinansowe (komórki rachunkowości, kadry, marketing, stanowiska kierownicze);
 • banki, zarówno w obsłudze klienta, jak i analizowaniu ryzyka kredytowego lub inwestycyjnego;
 • biura rachunkowe;
 • urzędy i instytucje państwowe i samorządowe, związane z finansami i budżetowaniem.


Wydział Leśny

Kierunek studiów: ochrona bioróżnorodności

Studia I stopnia – licencjackie, 6 semestralne

Forma: Studia stacjonarne

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą różnorodności organizmów oraz ich związków ze środowiskiem, procesów zachodzących w ekosystemach naturalnych oraz w układach przekształconych przez człowieka. Zna biologię i ekologię ważniejszych gatunków roślin i zwierząt oraz rozumie procesy przyrodnicze zachodzące na poziomie populacji, zbiorowisk, ekosystemów i krajobrazu. Potrafi rozpoznawać w terenie gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz identyfikować zbiorowiska roślinne, prowadzić monitoring stanu populacji i ich siedlisk, projektować zabiegi ochrony czynnej w sytuacjach wymagających tego typu ingerencji. Potrafi identyfikować zagrożenia dla dzikiej przyrody oraz jest gotowy do podejmowania skutecznych działań w celu utrzymania lub odtwarzania właściwego stanu populacji rzadkich gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie inwentaryzacji populacji gatunków zagrożonych i ich siedlisk z wykorzystaniem współczesnych technik geoinformatycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działań edukacyjnych w plenerze oraz do dialogu i negocjacji w sytuacjach konfliktowych, w czym pomaga mu wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie socjologii i komunikacji społecznej oraz znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich właściwego interpretowania. W trakcie studiowania buduje relacje i kontakty z osobami, które pasjonują się edukacją i przyrodą wynosząc wiedzę i inspiracje do przyszłych działań oraz konkretne umiejętności i narzędzia do wykorzystania we własnej praktyce. Zdobywając tytuł licencjata jest gotowy do podjęcia dalszych stopni studiów.


Więcej na temat rekrutacji: https://rekrutacja.urk.edu.pl/


opublikowano: 2024-06-12
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności