Termin zakończenia rekrutacji: 2019-10-31

Przedłużona rekrutacja w ASzWoj

Akademia Sztuki Wojennej przedłużyła do 31 października rekrutację na studia I i II stopnia oraz na podyplomowe.

Studia I stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-I-stopnia

 • Logistyka (studia stacjonarne)
 • Logistyka (studia niestacjonarne)
 • Lotnictwo (studia stacjonarne)
 • Lotnictwo (studia niestacjonarne)
 • Zarzadzanie i dowodzenie (studia stacjonarne)
 • Zarządzanie i dowodzenie (studia niestacjonarne)

Studia II stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-II-stopnia

 • Logistyka (studia stacjonarne)
 • Logistyka (studia niestacjonarne)
 • Lotnictwo (studia stacjonarne)
 • Lotnictwo (studia niestacjonarne)
 • Obronność (studia stacjonarne)
 • Obronność (studia niestacjonarne)
 • Zarzadzanie i dowodzenie (studia stacjonarne)
 • Zarządzanie i dowodzenie (studia niestacjonarne)

Studia podyplomowe: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-podyplomowe

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Global Affairs and Dyplomacy
 • Historia Służb Specjalnych
 • Międzynarodowe Stosunki Wojskowe
 • Obsługa celna w transporcie międzynarodowym (prawdopodobne uruchomienie)
 • Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Zarządzanie Lotnictwem
 • Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


WARUNKI (punkty 1-3 są obowiązkowe dla wszystkich rodzajów studiów):

 1. rejestracja on-line https://rekrutacja.akademia.mil.pl/;
 2. opłata rekrutacyjna na subkonto wygenerowane w wyniku rejestracji;
 3. niezwłoczne dostarczenie osobiście przez kandydata lub osobę przez niego/nią upoważnioną kompletu wymaganych dokumentów: wydrukowana, uzupełniona i podpisana ankieta z konta lub plik poniżej + 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 
 4. oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie;
 5. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (szczegóły w uchwale pod linkiem http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-dokumenty-do-pobrania);
 6. oryginał lub oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, a także suplement do dyplomu ze średnią ocen uzyskaną w toku studiów wyższych lub zaświadczenie z dziekanatu o średniej za studia jeśli nie ma o niej informacji w suplemencie - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 7. dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – studia I i II stopnia;
 8. odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia wg kryteriów przyjęcia na dane studia podyplomowe.

Cudzoziemcy starający się o przyjęcie na studia I-II stopnia lub studia podyplomowe składają wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia.

 

PUNKT REKRUTACYJNY
czynne: pon.–pt. godz. 8:00-15:00

Studia I-II stopień:
bl. 94, p. 9 (za pobraniem przepustki)
tel. 261-814-113
k.chylinska@akademia.mil.pl

Studia podyplomowe:
bl. 94, p. 11 (za pobraniem przepustki)
tel. 261-813-018
j.kisiel@akademia.mil.pl


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-14 11:03:22

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
boks_przeglad_uczelni.gif
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
boks_dni_otwarte.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura Uniwersytet Gdański - 2
miniatura WSZOP

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności