Termin zakończenia rekrutacji: 2022-10-11

Są jeszcze wolne miejsca na studiach w AWL

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi zapisy na studia I stopnia na kierunkach: Informatyka, Logistyka oraz Zarządzanie a także na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie.

Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej Uczelni 
w terminie do 11 października 2022 r.
 
Ponadto należy złożyć do sekcji rekrutacji (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w wyżej wskazanym terminie (liczy się data wpłynięcia dokumentów) następujące dokumenty: 
  • wniosek (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);
  • ankietę osobową (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);
  • oryginał świadectwa dojrzałości (studia pierwszego stopnia) lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych w oryginale (studia drugiego stopnia) w przypadku braku dyplomu honorowane będzie zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych, zawierające kierunek ukończonych studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • jedno aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia podpisane na odwrocie, zgodnie z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego) – należy dołączyć także w rejestracji elektronicznej.
 
Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane jest jako niespełnienie warunków formalnych. Kandydat zostaje skreślony z listy osób zakwalifikowanych na studia.

data ostatniej modyfikacji: 2022-10-04 14:37:07

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności