Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne - ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe w WST

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapisywania się na studia podyplomowe Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Dokumenty należy składać do dnia 15 października 2009r.

Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych, których praca zawodowa jest lub będzie związana z planowaniem przestrzennym, urbanistyką lub gospodarką przestrzenną.

Program studium o charakterze interdyscyplinarnym przygotowany jest we współpracy z Południową Okręgową Izbą Urbanistów z siedzibą Katowicach i dostosowany do bieżących wymogów prawnych. Wykładowcami studium są eksperci i wieloletni praktycy posiadający znaczący dorobek zawodowy.

Zakres programowy obejmuje podstawowe regulacje prawne dotyczące szeroko pojętej gospodarki przestrzennej i odniesienie się do tych regulacji z punktu widzenia ich spójności merytoryczno-prawnej i możliwości praktycznego ich zastosowania. Przyjęto program wykładów, który uwzględnia wymagania związane z wieloma dziedzinami wiedzy i praktyki, a istotnymi dla wprowadzenia wszystkich obowiązujących przepisów odrębnych, które muszą byś uwzględnione w gospodarce przestrzennej.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki, gospodarki przestrzennej warunkuje wpis na listę członków Izby Urbanistów w sytuacji, gdy absolwent ukończył studia wyższe inne niż architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna (wymóg art. 5, pkt 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów). Prawo wykonywania samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowanie zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 19:40:40
Komentarze
 
Polityka Prywatności