Studia na kierunku Fizjoterapia

Przypominamy, że od 1 października tego roku studia na kierunku fizjoterapia będą możliwe tylko jako studia magisterskie jednolite. Jednak na niektórych uczelniach będzie możliwe rozpoczęcie tego kierunku po raz ostatni na studiach I stopnia licencjackich (jeśli będą kandydaci). Wówczas rok akademicki rozpocznie się we wrześniu. Należy jednak zwrócić uwagę, że studia II stopnia na kierunku fizjoterapia ostatecznie znikną w 2022 roku, więc najpóźniej można je rozpocząć w 2020 roku.

Zmiany są związane z rozporządzeniem z dnia 26 września 2016 roku.

Od 1 października 2017 kierunek fizjoterapia został dodany do grupy kierunków studiów, które są prowadzone jako jednolite studia magisterskie. Studia obejmują co najmniej 300 punktów ECTS, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz obejmują 6-miesięczną praktykę zawodową. Kończąc studia uzyskuje się tytuł zawodowy magistra, po którym należy zdać Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny z wynikiem pozytywnym.

W przepisach przejściowych określono zasady zakończenia kształcenia na tym kierunku w dotychczasowej formule (3 + 2). Kwestia kontynuacji kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia została ostatecznie rozstrzygnięta w rozporządzeniu. Jako datę graniczną korzystania z uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia wskazano dzień zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 r. Oznacza to, że nie jest możliwe późniejsze uruchomienie cyklu kształcenia na studiach I stopnia. Aby umożliwić kontynuację kształcenia na studiach II stopnia, przyjęto, że uprawnienia do prowadzenia studiów na tym poziomie kształcenia wygasną z dniem 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku gdy uczelnia posiadała w dniu 1 października 2016 r. uprawnienia do prowadzenia studiów I oraz II stopnia na kierunku fizjoterapia, które do dnia 1 października 2017 r. nie zostaną cofnięte, zawieszone albo nie wygasną, z dniem 1 października 2017 r. z mocy prawa uzyska uprawnienie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na tym kierunku. Natomiast program kształcenia zostanie dostosowany do wymogów określonych w rozporządzeniu do dnia 1 października 2017 r.

Rozporządzenie określa także wymagania dotyczące minimum kadrowego w okresie, w którym uczelnia będzie nadal prowadzić kształcenie na studiach I stopnia i II stopnia (aż do zakończenia cyklu kształcenia) oraz rozpocznie już kształcenie na jednolitych studiach magisterskich. Do czasu zakończenia kształcenia na studiach I  lub II stopnia na kierunku fizjoterapia, minimum kadrowe dla wszystkich poziomów kształcenia stanowi minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich.

Wybrane paragrafy z rozporządzenia dotyczące kierunku fizjoterapia:

§ 23. Uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii wygasają:

1) z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 r. – w przypadku studiów pierwszego stopnia;

2) z dniem 31 grudnia 2022 r. – w przypadku studiów drugiego stopnia.

§ 24. 1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca w dniu wejścia w życie rozporządzenia uprawnie- nie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia oraz uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii, które do dnia 1 października 2017 r. nie zostaną cofnięte, zawieszone albo nie wygasną, z dniem 1 października 2017 r. uzyskuje uprawnienie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia.

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o której mowa w ust. 1, dostosuje program kształcenia dla kierunku studiów związanego z kształceniem w zakresie fizjoterapii do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie do dnia 1 października 2017 r.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do czasu zakończenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub stu- diach drugiego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii, minimum kadrowe dla wszystkich poziomów kształcenia stanowi minimum kadrowe, o którym mowa w § 13 ust. 1.

Paragraf 13 określa Minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich:

§ 13. 1. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich:

1) na kierunkach studiów:
a) lekarskim, b) lekarsko-dentystycznym,
c) analityka medyczna,
d) farmacja,
e) fizjoterapia,
f) weterynaria,
g) prawo,
h) prawo kanoniczne,

2) na kierunkach studiów związanych z kształceniem w zakresie:
a) psychologii,
b) teologii
– stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej ośmiu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

2. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach studiów związanych z kształceniem w zakresie:
1) aktorstwa,
2) konserwacji i restauracji dzieł sztuki,
3) realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii,
4) reżyserii,
5) scenografii,
6) grafiki,
7) malarstwa,
8) rzeźby
– stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

Praktyczne linki:


Uczelnie, które prowadzą nabór na kierunek fizjoterapia na studiach magisterskich jednolitych »

Uczelnie, które prowadza nabór na fizjoterapię jeszcze na studia licencjackie »

Treść komunikatu z MNiSW »

Rozporządzenie »

data ostatniej modyfikacji: 2017-04-28 11:15:22
Komentarze
 
Polityka Prywatności