Studia - artykuły

Szkoły wyższe według typu uczelni

Największą grupę stanowili studenci uniwersytetów – 403,7 tys. (spadek o 4,4% w stosunku do roku akademickiego 2015/2016) oraz wyższych szkół technicznych – 285,2 tys. (spadek o 5,4% w stosunku do roku poprzedniego). Nadal dużą popularnością cieszyły się wyższe szkoły ekonomiczne, chociaż liczba kształcących się w nich studentów systematycznie maleje. Na uniwersytetach medycznych kształciło się 62,3 tys. studentów (wzrost o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego).

W roku 2016/17 odnotowano 390 szkół wyższych (łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji). 132 były uczelniami publicznymi, w których kształciło się 1 034,2 tys. osób (76,7% ogółu studentów, w roku poprzednim 76,5 %), w tym 265,9 tys. osób na pierwszym roku studiów.

W wyższych szkołach publicznych, najwięcej osób studiowało w roku akademickim 2005/2006, zaś w niepublicznych w roku 2007/08.

Na początku roku akademickiego 2016/2017 funkcjonowały 258 uczelnie niepubliczne kształcące 314,7 tys. studentów (czyli 23,3% ogółu studentów), w tym 78,5 tys. na pierwszym roku studiów. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek liczby niepublicznych szkół wyższych, a liczba studiującej tam młodzieży zmalała o 4,7%.

Uczelnie zaklasyfikowane jako prowadzone przez organizacje wyznaniowe kształciły 18,3 tys. studentów. Do tej grupy zaliczono także niepubliczne wyższe szkoły teologiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie oraz Akademię „Ignatianum” w Krakowie. W pozostałych szkołach niepublicznych powołanych przez stowarzyszenia, fundacje (w tym także międzynarodowe) oraz osoby fizyczne kształciło się 296,4 tys. studentów.

Źródło: GUS
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-16 11:45:24
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności