Double degree otwiera szerzej okno na świat

W Europie tworzy się wspólna przestrzeń dla kształcenia i pracy, w której przyszli pracownicy będą posiadali uniwersalne kwalifikacje, co sprzyjać ma migracjom zawodowym w obrębie UE. Edukacja europejska na poziomie akademickim idzie w kierunku wskazanym przez programy typu double degree.

Marta Bilohub podjęła dwuletnie studia magisterskie z zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego prowadzone w języku angielskim w ramach programu double degree. Studiowała rok w Polsce, a drugi rok we francuskiej KEDGE Business School. W Warszawie już odebrała jeden dyplom magistra zarządzania, a niebawem jedzie do Bordeaux odebrać drugi. Musiała zdać dodatkowo jeden egzamin w Warszawie, bo programy nauczania uzgodnione pomiędzy ALK a KEDGE Business School zawierały minimalne różnice, które należało wyrównać, by uzyskać absolutorium. Marta przyznaje, że to drobiazg w porównaniu z tym, że program i efekty kształcenia w obu uczelniach są takie same. Dodatkowym atutem absolwenta programu double degree jest podwójna sieć kontaktów w ramach uczelnianych klubów absolwenckich.

Akademia Leona Koźmińskiego jest otwarta na międzynarodową wymianę młodzieży i prowadzi programy typu double degree z kilkoma uczelniami europejskimi. Najczęściej są one finansowane w ramach programu wymiany akademickiej Erasmus+. Wysoki stopień umiędzynarodowienia uczelni, zajęcia prowadzone po angielsku, i wysoka pozycja w międzynarodowych rankingach ułatwiają ALK zawieranie umów z podobnymi uczelniami w Europie. Podwójne dyplomy są w zasięgu tylko najlepszych studentów, począwszy od studiów licencjackich, gdzie łączona oferta edukacyjna dotyczy zarządzania w ALK i KEDGE Business School oraz finansów w ALK i Lisbon School of Economics & Management. W przypadku studiów magisterskich z zarządzania, studenci ALK mogą brać udział w programie double degree z udziałem KEDGE, jak Marta Bilohub, ale też z ESCP Europe, Catolica Lisbon Business & Economics, University of Hull lub Lancaster University. Studenci finansów mają do wyboru: University of Porto, ESSCA School of Management lub Skema Business School. Uczestnik programu musi się wykazać dobrą znajomością angielskiego i bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Budżet programu Erasmus+, który w obecnej siedmioletniej perspektywie wynosi 15 mld euro, w kolejnych latach ma być zwiększany. Do 2024 Unia Europejska zapowiada powstanie 20 Uniwersytetów Europejskich, zbudowanych na wielostronnych porozumieniach uczelni, które tak dopasują programy kształcenia, by studenci mogli się między nimi przemieszczać bez żadnych ograniczeń formalnych. Udział w takich konsorcjach zgłosiły już trzy duże polskie uniwersytety: Warszawski, Jagielloński i Gdański. Mniejsze uczelnie specjalistyczne, takie jak Akademia Leona Koźmińskiego włączają się w europejski obszar edukacyjny poprzez bilateralne umowy i programy double degree.

Główne cele europejskiego wspólnego obszaru edukacyjnego to: dłuższy pobyt każdego ucznia i studenta za granicą, znajomość dwóch języków obcych, powszechna uznawalność dyplomów i świadectw ukończenia szkół w ramach UE. Docelowo taka wymiana ma służyć budowaniu poczucia tożsamości europejskiej przez poznawanie dziedzictwa kulturowego Europy i jej różnorodności. Otwarty na wymianę system edukacji zwiększa szanse absolwentów na karierę zawodową. Marta Bilohub właśnie ją rozpoczęła od zatrudnienia się w Procter & Gamble.

W Akademii Leona Koźmińskiego studiuje 8 tys. osób, z czego 6 tys. na studiach licencjackich i magisterskich. Wśród nich około 25 proc. stanowią cudzoziemcy. W wymianie międzynarodowej – także z uczelniami spoza Europy – bierze udział około 600 osób rocznie, natomiast w programach double degree uczestniczy kilkudziesięciu studentów.


data ostatniej modyfikacji: 2019-03-13 10:42:02
Komentarze
 
Polityka Prywatności