Trwa rejestracja na studia w UMCS

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa obecnie internetowa rejestracja kandydatów na studia. Na większości kierunków I stopnia potrwa ona do 10 lipca br. Nieco wcześniej - do 25 czerwca można się rejestrować na kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed komisją rekrutacyjną (oferta kształcenia na Wydziale Artystycznym, logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii).

16 lipca komisje rekrutacyjne zakończą postępowanie kwalifikacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wtedy też ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

W dniach 18-20 lipca będziemy przyjmować dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dot. kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, komisja rekrutacyjna ogłosi następne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Nasza Uczelnia oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród niemal 80 kierunków i ok. 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kierunki z językiem wykładowym angielskim.

Nowe kierunki w ofercie UMCS:

Kierunki studiów I stopnia:

1. Wychowanie fizyczne - studia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studenci będą zgłębiać wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii.

Wydział oferuje studentom możliwość zdobywania doświadczenia i odbywania praktyk m.in. w Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A. bądź w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach na różnym poziomie kształcenia, do prowadzenia innych zajęć ruchowych, pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness, jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

2. Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie – studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie.

Kierunek ten ma charakter międzynarodowy i międzyuczelniany w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Oferta jest skierowana zarówno do studentów polskich jak i niemieckich zainteresowanych odbyciem studiów kulturoznawczych oraz tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego, a także szeroko pojętej interkulturowości, chcących jednocześnie udoskonalić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać docelowo kompetencje tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwość realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w dziedzinach ważnych dla dzisiejszej kultury i wymiany międzynarodowej (media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym, tłumaczenie literatury).

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie są realizowane w formule podwójnego dyplomowania. Realizacja programu kształcenia odbywa się dwutorowo w obu ośrodkach akademickich: zarówno w Lublinie jak i Poczdamie.

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę m. in. w instytucjach administracji publicznej, jednostkach zajmujących się współpracą między Niemcami a Polską, w instytucjach kultury, firmach i organizacjach turystycznych oraz tych związanych z mediami i gospodarką, a także w biurach tłumaczeniowych lub prowadząc własną działalność gospodarczą jako tłumacz języka polskiego i niemieckiego.

3. International relations - anglojęzyczne studia stacjonarne prowadzone na Wydziale Politologii UMCS.

Utworzenie tego kierunku na Wydziale Politologii umożliwia pełną ścieżkę kształcenia w języku angielskim (studia International Relations I oraz II stopnia, a także anglojęzyczne studia doktoranckie Doctoral programme in political science).

W programie studiów zaproponowane zostały trzy specjalności: - Global Economy and Business, Regional Studies – Central – East Europe oraz Regional Studies – Asia and Pacific. Ich rolą jest pogłębianie i poszerzanie wiedzy o współczesnych stosunkach międzynarodowych z uwzględnieniem treści specyficznych dla każdej ze specjalności. Pozwalają one studentom wyspecjalizować się w konkretnej problematyce i przygotować do pracy w konkretnym „sektorze” stosunków międzynarodowych. Uznano, że gospodarka światowa i biznes międzynarodowy oraz studia regionalne dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji i Pacyfiku powinny wzmacniać atrakcyjność proponowanego kierunku.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji publicznej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Będą mieli także możliwość kontynuacji kształcenia w języku angielskim na studiach II i III stopnia.

4. Prawno-administracyjny – studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji.

Studenci uzyskają szeroki zakres wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej i zarządzania państwem. Nabędą umiejętności w zakresie procesu stosowania i interpretowania prawa. Moduł przedmiotów podstawowych obejmie zagadnienia dotyczące kształtowania się ustroju i podstaw prawnych administracji, ustroju państwa, organów ochrony prawnej, a także prawa: cywilnego, karnego i prawa wykroczeń, administracyjnego, handlowego, rolnego, gospodarczego, pracy, procedury administracyjnej i egzekucyjnego oraz legislacji administracyjnej. Profil kształcenia w module podstawowym obejmie także zagadnienia dotyczące funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycznych w administracji.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w organach administracji publicznej różnych szczebli i rodzajów, a także będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Kierunki studiów II stopnia:

1. Administracja publiczna - studia stacjonarne o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii UMCS.

Kierunek skierowany jest do osób planujących przyszłą pracę w obszarze administracji rządowej, samorządowej i podporządkowanych im instytucji, jak również sektora pozarządowego. Studia adresowane są zarówno do kandydatów posiadających podstawową wiedzę z zakresu administracji publicznej (np. absolwentów studiów I stopnia kierunków: politologia o specjalności administracja publiczna, administracja, prawo itp.), jak i osób, które mają stopień licencjata z dziedzin bezpośrednio niezwiązanych z administracją (np. architektura, ochrona środowiska, geodezja i kartografia) i chcą uzupełnić posiadaną wiedzę o treści związane z funkcjonowaniem współczesnej administracji.

Zajęcia prowadzone będą zarówno przez teoretyków administracji, jak i praktyków zatrudnionych między innymi w Urzędach: Miasta Lublin, Marszałkowskim oraz Wojewódzkim. Przyszli absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności, które w przyszłości pozwolą na znalezienie pracy w szeroko pojętej administracji publicznej. Mają w tym pomóc również specjalnie zaprojektowane i zindywidualizowane praktyki, realizowane przede wszystkim w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.

Absolwent kierunku uzyska wiedzę oraz niezbędne umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe, które umożliwią sprawne wykonywanie obowiązków służbowych pracownika administracji publicznej, zgodnie z wymogami nowoczesności i oczekiwaniami klienta instytucji państwowej.

2. Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne prowadzone na Wydziale Politologii UMCS oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Oferta skierowana jest do osób stawiających sobie za cel przyszłą aktywność w obszarze projektowania informacji. Zajęcia praktyczne, prowadzone przez specjalistów i we współpracy ze stojącymi za nimi instytucjami, zagwarantują studentom doskonałą orientację we współczesnych praktykach informacyjnych.

Absolwenci zdobędą wykształcenie w dwóch dziedzinach wiedzy: naukach społecznych i naukach ścisłych oraz przyrodniczych. Kształcenie będzie obejmowało nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz informatykę. Studenci będą mieli możliwość dostosowywania programu do swoich potrzeb dzięki atrakcyjnej ofercie zajęć fakultatywnych oraz specjalnie opracowanemu programowi praktyk w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, firmach i instytucjach okołobiznesowych.

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę w trzech sektorach zależnych od skuteczności obiegów informacji: w biznesie, instytucjach otoczenia biznesu, administracji publicznej oraz sektorze NGO i podmiotach kultury.

3. Analityka gospodarcza - studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Studia z zakresu Analityki gospodarczej mają charakter interdyscyplinarny. Stanowią połączenie dorobku różnych dziedzin nauki, w tym przede wszystkim ekonomii, zarządzania, matematyki, i informatyki. Oferta skierowana jest do absolwentów kierunku Analityka gospodarcza oraz absolwentów kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości), ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka).

Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki na kadry o wysokim poziomie umiejętności przetwarzania i analizy danych ekonomiczno-finansowych. Studenci nauczą się identyfikować, modelować i analizować przyczyny oraz przebieg zjawisk społeczno-ekonomicznych. Zrozumieją też relacje zachodzące między nimi, wykorzystując do tego celu zaawansowane metody i narzędzia. Absolwenci kierunku posiądą wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, która pozwoli im na pracę w przedsiębiorstwach, dużych korporacjach, sektorze finansowym, sektorze publicznym, instytucjach doradczych czy instytucjach zarządzających i regulujących procesy gospodarcze.

4. Prawno-administracyjny – studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji.

Studenci zdobędą szeroki i profesjonalny zakres wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji w stopniu zaawansowanym. Program studiów umożliwia wybór jednego z trzech modułów zajęć: Służba cywilna, Administracja skarbowa i gospodarcza oraz Administracja w procesach globalizacji. Wszyscy studenci nabędą także wiedzę i umiejętności w zakresie procesu stosowania i interpretowania prawa. Przedmiotami podstawowymi dla wszystkich modułów będą m.in. Ustrojowe prawo administracyjne, Ustrój polityczny państwa, Postępowanie sądowo-administracyjne, Postępowanie cywilne z udziałem organów administracji, Postępowanie w sprawach o wykroczenia, Prawo zamówień publicznych, Prawo ubezpieczeń społecznych, Prawo prywatne przedsiębiorców, Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej czy Prawo własności intelektualnej.

Wykorzystanie wiedzy przekazanej w trakcie kształcenia na poszczególnych przedmiotach pozwoli na podjęcie przez absolwenta pracy przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji publicznej rządowej, jak i samorządowej oraz służbie cywilnej, instytucjach niepublicznych zajmujących się stosowaniem prawa, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, organach partii politycznych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

5. Architektura informacji – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym.

Program kształcenia uwzględnia potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy (rynek mobilny) i najnowsze trendy nauki o informacji.  Studenci będą zgłębiać wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i społecznych stanowiących podstawę procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy.  Przyszli absolwenci nabędą wiedzę z zakresu architektury informacji, nauki o informacji, komunikacji wizualnej uzupełnionej elementami wiedzy z zakresu językoznawstwa oraz nauki o książce i kulturze ujmowanych w kontekście historycznym.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie występuje projektowanie, budowanie zasobów informacyjnych, rozwijanie i zarządzanie systemami informacyjnymi, komunikacyjnymi oraz identyfikacji wizualnej – w administracji samorządowej i państwowej, biznesie, mediach, bibliotekach, wydawnictwach, księgarniach (tradycyjnych i elektronicznych), różnego typu instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i innych zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.

Prezentacja UMCS »


ostatnia zmiana: 2019-06-11
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności