Informatyka - studia cywilne w AWL

Akademia Wojsk Lądowych prowadzi nabór na studia cywilne na kierunku Informatyka.

AWL informuje, że prowadzi nabór na zupełnie NOWY interdyscyplinarny kierunek studiów cywilnych I stopnia – inżynierskich o profilu praktycznym – INFORMATYKA.

Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej Uczelni w terminie od 01.06.2020 roku (po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wprowadzają oceny ze świadectwa). Po decyzji Komisji Rekrutacyjnej składają osobiście lub przez inną osobę w siedzibie Akademii, bądź przesyłają na adres wskazany do korespondencji z dopiskiem „Rekrutacja – studia cywilne”, następujące dokumenty:

  1. wniosek (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);
  2. ankieta osobowa (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);
  3. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) lub inny dokument wskazany w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.);
  4. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (na wskazane w „Informacji dla kandydatów” konto bankowe dla danego kierunku studiów);
  5. jedno aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia podpisane na odwrocie, zgodnie z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego) oraz jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne innego dokumentu wskazanego w art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w formie elektronicznej – należy dołączyć w rejestracji elektronicznej;
  6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej (dotyczy tylko kandydatów przyjętych na kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa);
  7. dyplomy olimpiad potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej wpisane we wniosku – w oryginale;
  8. w przypadku cudzoziemców kserokopia paszportu lub Karty Polaka.


data ostatniej modyfikacji: 2020-07-06 13:05:42
Komentarze
 
Polityka Prywatności