E-learning działa! – Collegium Civitas podsumowuje semestr nauki online

Od 26 marca zajęcia w Collegium Civitas były realizowane wyłącznie metodą e-learningową. Uczelnia jest również w pełni gotowa do prowadzenia zajęć w formule stacjonarnej, online, jak i hybrydowej w nowym roku akademickim. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce już teraz komunikuje, że w trosce o zdrowie studentów i pracowników skłania się do realizacji zajęć w formule online także w pierwszym semestrze nadchodzącego roku. O tym, jak wyglądał proces wdrażania i prowadzenia nauki zdalnej, mówią studenci, wykładowcy i władze Collegium Civitas.

Uczelnia szybko odpowiedziała na nowe wyzwania związane z pandemią COVID-19. Proces kształcenia online udało się wdrożyć zgodnie z planem i przygotowanymi założeniami w ciągu zaledwie dwóch tygodni. – Była to decyzja strategiczna. Na podstawie dostępnych danych prognozowaliśmy możliwe scenariusze i zdecydowaliśmy, że najlepszym wyjściem będzie przeniesienie wszystkich zajęć do świata wirtualnego. Dlatego na dwa tygodnie całkowicie zamknęliśmy uczelnię i zawiesiliśmy realizację zajęć, aby jak najlepiej przygotować się do przejścia na nauczanie online. Mogę z satysfakcją stwierdzić, że ten wdrażany w wyjątkowych warunkach proces przebiegł pomyślnie i mimo że zadanie nie należało do łatwych i nie uniknęliśmy drobnych trudności, pełny cykl programowy zaplanowany na semestr letni został z sukcesem zrealizowany. Zajęcia z okresu dwutygodniowej przerwy zostały zaś odrobione w czerwcu – mówi prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas, dr dr Roland Zarzycki.

#CConline w liczbach

Od 26 marca zajęcia w Collegium Civitas były realizowane wyłącznie metodą e-learningową. Uczelnia ma przygotowany zestaw narzędzi i systemów informatycznych zapewniających bezproblemową realizację zajęć online oraz odpowiednie procedury i bezpieczeństwo obiegu danych. Zajęcia z wykorzystaniem jednego z trzech narzędzi – Wirtualna Uczelnia, spersonalizowana platforma e-learningowa Moodle, platforma Microsoft Teams – przeprowadziło z powodzeniem prawie 300 wykładowców Collegium Civitas!

Obostrzenia związane z pandemią były na pewno wyzwaniem, ale dostrzegliśmy w nich także szansę na przyśpieszenie pewnych procesów, które już i tak działy się w uczelni. Nasi wykładowcy przygotowywali się do nauczania zdalnego od dawna, m.in. w ramach projektu unijnego „Uczelnia 4.0. – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas” – mówi rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek. – Jako uczelnia kształcąca przyszłych liderów życia publicznego, uczymy naszych studentów zarządzać ryzykiem i postrzegać zmiany jako szansę. To zobowiązuje również nas do ciągłego doskonalenia się w tym zakresie – dodaje.

Łącznie na studiach I i II stopnia w Collegium Civitas odbyło się 3386 zajęć online, w tym 1348 wykładów i 2038 ćwiczeń, po polsku i angielsku, a także 1772 lektoraty, realizowane w małych grupach. Całkowicie online odbywały się też zjazdy studiów podyplomowych – łącznie było to 1046 jednostek zajęciowych.

Również proces obron prac licencjackich i magisterskich przebiegał płynnie, mimo że w innej formule – całkowicie online z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej. Pierwsze dwie obrony odbyły się już 17 kwietnia, a w kolejnych tygodniach obroniło się ponad 100 studentów na studiach polsko- i anglojęzycznych. To oznacza, że z sukcesem obroniło się już ponad 77% studentów, którzy złożyli prace dyplomowe.

CC online z perspektywy studentów i wykładowców

Jak mówi dr Paulina Piasecka, wykładowczyni m.in. na specjalnościach Cyberbezpieczeństwo, Kryminologia i International Security Studies w Collegium Civitas: – XXI w. zaskoczył nas wieloma kryzysami. Stał się jednak także okazją do nauczenia się czegoś nowego i do wypracowania nowych sposobów współpracy. I my, i nasi studenci tworzymy Collegium Civitas XXI w. Na załączonym nagraniu wykładowcy opowiadają, jak z ich perspektywy wyglądało przejście na kształcenie całkowicie online.

Studenci wykazali się dużym zrozumieniem, a organizacje studenckie aktywnie wspierały kolegów i władze uczelni w cyfrowej transformacji. Przykładem może być działalność Komisji Stypendialnej, która w tym trudnym okresie rozdysponowała 180 tys. zł środków w ramach stypendiów i zapomóg dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Z inicjatywy Centrum Karier zorganizowano pomoc psychologiczną i doradczą dla studentów, którzy potrzebowali wsparcia lub znaleźli w trudnej sytuacji zawodowej. Pomocy udzielali wykładowcy Collegium Civitas z obszaru psychologii i coachingu. Uczelnia odpowiedziała także na potrzeby studentów w zakresie realizacji praktyk, m.in. uruchamiając dla studentów Zarządzania branżowe symulacje biznesowe. Pozwoliły one sprawdzić umiejętności przedsiębiorcze i przywódcze online, a przy okazji dały możliwość zrealizowania wymaganych programem studiów praktyk.

To, z czego uczelnia jest znana, czyli wysoki poziom umiędzynarodowienia, stanowiło w kontekście pandemii COVID-19 także swoiste wyzwanie ze względu na związane z przejściem na e-learning trudności logistyczne (dostęp do sieci, różnice w strefach czasowych). Również na tym polu proces wdrażania e-learningu przebiegł jednak pomyślnie. To ważne, bo odsetek studentów zagranicznych w Collegium Civitas to obecnie prawie 30% wszystkich studentów – na uczelni zdobywają wiedzę młodzi ludzie z ponad 50 krajów.

Bardzo satysfakcjonujące są również wyniki cyklicznego Badania ewaluacyjnego zajęć dydaktycznych w Collegium Civitas (realizowanego na koniec każdego semestru), oceniającego każde z prawie 500 zajęć realizowanych na uczelni w bieżącym semestrze. – Mimo zmiany trybu nauczania na online średnia ocena zajęć dydaktycznych i wykładowców utrzymała się na zeszłorocznym, bardzo wysokim poziomie – 86% (na skali od 0% do 100%), co jest dla nas wyraźnym sygnałem, że formuła online się sprawdziła i studenci nie odczuli jakościowej różnicy w realizacji zajęć – mówi prorektor ds. studenckich Collegium Civitas, dr Paweł Maranowski. W ankiecie wzięli udział niemal wszyscy studenci Collegium Civitas, oceniając każde zajęcia, które realizowali w programie studiów. Co więcej, 92% ankietowanych studentów oceniło pozytywnie (bardzo dobrze i dobrze) sposób, w jaki Collegium Civitas poradziło sobie z przejściem na nauczanie zdalne – wynika z cyklicznych badań satysfakcji studentów, przeprowadzanych w uczelni co roku.

Również sami dydaktycy pozytywnie ocenili proces przejścia na kształcenie online mimo trudnych okoliczności i napiętych terminarzy działania. – Zbadaliśmy, jak proces wdrożenia e-learningu oceniają wykładowcy Collegium Civitas i tu także uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki – średnia to 4,63 ocen pozytywnych (w skali 1-5). Dydaktycy docenili także wsparcie, które otrzymali w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że 100% zajęć miało swoich indywidualnych opiekunów w zespole administracyjnym uczelni, którzy technicznie nadzorowali przebieg zajęć online. W rekordowym tempie przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy także wiele grupowych i indywidualnych szkoleń, po polsku i po angielsku. Co tydzień odbywały się też on-line’owe E-rozmowy o e-learningu, w których aktywnie uczestniczyli chętni dydaktycy, wymieniając się doświadczeniami i dobrymi praktykami – podsumowuje dr dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas.

Studenci Collegium Civitas podsumowują rok akademicki 2019/2020

https://youtu.be/6kXrlfXfMxY


data ostatniej modyfikacji: 2020-08-12 14:42:08
Komentarze
 
Polityka Prywatności