Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu realizuje projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w WSB z siedzibą w Poznaniu. Projekt skierowany jest do studentów oraz kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej uczelni i obejmuje:

  • realizację wsparcia dla studentów w postaci szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje, wizyt studyjnych, spotkań z pracodawcami w ramach form aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami;
  • realizację staży krajowych dla studentów;
  • realizację warsztatów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej;
  • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania  oraz zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • podniesienia kompetencji zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczych studentów WSB i w konsekwencji do zwiększenia ich efektywności zatrudnieniowej;
  • podniesienia kompetencji zawodowych studentów WSB, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, co wpłynie na ich efektywność zatrudnieniową;
  • wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na WSB, w tym podniesienia kompetencji osób należących do kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej.

Poprzez powyższe działania i założone efekty projekt realizuje cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a w szczególności: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wartość projektu ogółem: 8 243 883,64 zł, obejmuje:
Wartość dofinansowania: 7 996 567,10 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 947 945,13 zł
Okres realizacji: od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Kierownik projektu: mgr Justyna KASPROWICZ


data ostatniej modyfikacji: 2021-05-12 12:30:34
Komentarze
 
Polityka Prywatności