Rozpoczęła się rekrutacja zimowa na UMCS

Zainteresowanym kandydatom i kandydatkom oferujemy w zimowym naborze trzy kierunki: geoinformatykę oraz gospodarkę przestrzenną prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, a także fizykę techniczną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Internetowa rejestracja potrwa do 19 lutego br.

Na kierunku geoinformatyka student poszerzy swoją wiedzę na temat wykorzystywania i tworzenia baz danych przestrzennych w badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych z różnych dziedzin (nauk o środowisku, planowania przestrzennego czy biznesu), pozna metody statystyczne i geostatystyczne służące do analizy procesów zachodzących w środowisku geograficznym, a także będzie sprawnie posługiwał się aplikacjami GIS (komercyjnymi i open source). Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w organach państwowych związanych z tworzeniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, w instytucjach odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie krajowych rejestrów informacji przestrzennej, służbach mundurowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w jednostkach sektora prywatnego zajmujących się rozwojem i dystrybucją programów komputerowych z zakresu GIS i dziedzin pokrewnych.

Gospodarka przestrzenna to studia ukierunkowane na pogłębienie wiedzy o zjawiskach społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz doskonalące warsztat planistyczny. Rozwijają umiejętność przygotowania ekspertyz i opinii z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wykorzystywania technologii i systemów informatycznych niezbędnych w zarządzaniu przestrzenią. Kształcenie uwzględnia mechanizmy i narzędzia planowania stosowane przez polskie podmioty publiczne, a także instrumenty Unii Europejskiej. Absolwent może podjąć pracę m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną, w organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju, pracowniach planistycznych i projektowych. Gospodarka przestrzenna to dobry wybór dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia kierunków: gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, budownictwo czy z zakresu architektury i urbanistyki.

Studia na kierunku fizyka techniczna umożliwią z kolei poznanie zaawansowanych narzędzi, programów oraz systemów informatycznych wykorzystywanych we współczesnej fizyce, technologii czy medycynie. Student pozna zaawansowane techniki pomiarowe oraz obsługę specjalistycznej aparatury, będzie miał także możliwość przeprowadzania licznych eksperymentów. Oprócz umiejętności praktycznych zgłębi również teorię z klasycznych obszarów fizyki (fizyki fazy skondensowanej, mechaniki kwantowej czy fizyki jądrowej) oraz elementy matematyki. Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach badawczych, przemysłowych i centrach rozwojowych, w placówkach ochrony zdrowia, firmach prowadzących badania kliniczne, instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią, w specjalistycznych laboratoriach policyjnych czy instytucjach wojskowych.

Rekrutacja na wyżej wymienione kierunki odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, zaś postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu).

* Wyjątek stanowi geoinformatyka, gdzie rekrutacja dla absolwentów studiów I i II stopnia innych kierunków odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen z: oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz wyniku pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów I stopnia z geoinformatyki. Test składa się z 30 pytań i trwa godzinę.

Zimowa rekrutacja odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 22 stycznia 2024 r. – rozpoczęcie rejestracji 
  • 19 lutego 2024 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat
  • 20 lutego 2024 r. – test kompetencyjny na kierunkach, które go przewidują
  • 21 lutego 2024 r. – ogłoszenie wyników
  • 22-23 lutego 2024 r. – przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów

data ostatniej modyfikacji: 2024-01-26 10:36:43
Komentarze
 
Polityka Prywatności