Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała ponownie wybrany rektorem UPJPII

Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, podczas wyborczego posiedzenia, które odbyło się 15 kwietnia 2024 roku, ponownie powierzył stanowisko rektora Uniwersytetu ks. prof. dr. hab. Robertowi Tyrale (uchwała nr 28/2024 Senatu UPJPII).

Następnie wybór został zatwierdzony przez Dykasterię ds. Kultury i Edukacji Stolicy Apostolskiej, co miało miejsce 3 maja 2024 roku w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Stanowi to tym samym potwierdzenie wyboru przez najwyższe władze kościelne. Dzisiaj, 14 maja 2024 roku, decyzję tę ogłosił Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, arcybiskup Marek Jędraszewski. Nowa kadencja ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrały na stanowisku rektora rozpocznie się 1 września 2024 roku i potrwa do 31 sierpnia 2028 roku. Okres ten będzie czasem kontynuacji dotychczasowej działalności i realizacji strategicznych planów rozwoju Uniwersytetu m.in. dotyczących budowy Kampusu Jana Pawła II, podkreślając jego rolę w kształceniu i formowaniu przyszłych pokoleń w duchu katolickiej nauki i wartości.

Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała ur. 12 sierpnia 1965 r. w Krakowie, 19 maja 1990 roku został wyświęcony na kapłana przez kard. Franciszka Macharskiego w wawelskiej katedrze. W 1990 roku obronił pracę magisterską pt. Wiara, nadzieja i miłość w tekstach ojców apostolskich, napisaną pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Edwarda Stańka i uzyskał tytuł mgra teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1996 roku obronił pracę pt. Wkład ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w rozwój muzyki w okresie baroku w Polsce w czasie potrydenckiej reformy liturgicznej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stefana Koperka CR i uzyskał tytuł licencjata kościelnego z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1997 roku obronił pracę magisterską pt. Jan Paweł II w utworach muzycznych, napisaną pod kierunkiem prof. Adama Walacińskiego i uzyskał tytuł mgra sztuki na Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2000 r. obronił pracę pt. Soborowa odnowa muzyki kościelnej w Polsce, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stefana Koperka CR i uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2010 roku na podstawie dorobku i książki pt. Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich do 1939 rokuhabilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W 2019 roku opublikował książkę profesorską pt. Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores 1944-2017. Ludzie, historia, idee. W 2020 roku otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.

Od roku 1997 był wiceprzewodniczącym, a w latach 2005–2020 przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. W latach 2006–2021 był członkiem Zespołu ds. transmisji telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski. Od 2012 roku jest konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski. Od 2020 roku jest konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2004–2009 był prezydentem Polskiej Federacji Pueri Cantores, w tym samym czasie będąc asystentem kościelnym Federacji Międzynarodowej, a w latach 2009–2017 był prezydentem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores.

Zasiada w Radzie Programowej Festiwalu Festival Zelioli w Lecco we Włoszech i w Kapitule Nagrody TOTUS TUUS w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”. W radzie naukowej czasopism: „Studia Hildegardiana Sariensia” wydawanego w Żorach, „Musica Ecclesiatica” wydawanego w Opolu, rocznika „Thesaurus Musicae Sacrae” wydawanego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Pro Musica Sacra” wydawanego przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (od 2004 roku).

W 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem Gloria Artis. W 2015 roku otrzymał nagrodę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka, za zasługi dla rozwoju muzyki kościelnej w Polsce. W 2016 roku otrzymał tytuł Fellow of Royal School of Church Music od Anglikańskiego Kościoła za zasługi w dziedzinie muzyki kościelnej na forum międzynarodowym. W 2018 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego Krzyż Małopolski oraz Srebrny Krzyż Zasługi od prezydenta RP Andrzeja Dudy. W 2021 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym medalem Gloria Artis. 


data ostatniej modyfikacji: 2024-05-15 09:23:17
Komentarze
 
Polityka Prywatności