Wydział Nauki o Zdrowiu WUM ma 20 lat!

W tym roku Warszawski Uniwersytet Medyczny świętuje jubileusz 20-lecia powstania Wydziału Nauki o Zdrowiu. Przez dwie dekady studia na naszym Wydziale ukończyło prawie 17 tys. absolwentów, zdobywając wykształcenie na pięciu kierunkach: dietetyce, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym i zdrowiu publicznym.

W chwili obecnej na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM kształci się blisko 3 tysiące studentów, a ich nauczanie realizowane jest w systemie dwustopniowym. Dzięki bogatej ofercie dydaktycznej, WNoZ może przyjąć rokrocznie nawet 1300 kandydatów. Ich edukacją zajmują się doskonali nauczyciele akademiccy, którzy mogą się pochwalić licznymi osiągnięciami
w zakresie działalności: naukowej, badawczej i dydaktycznej, jak również dużą liczbą publikacji w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej i obecnością w Rankingu 100 Liderów Naukowych WUM.

Wydział obejmuje dwadzieścia zakładów i pięć klinik, prowadzących szeroką działalność naukowo-dydaktyczną oraz badawczą. Może poszczycić się prawie sześćdziesięcioma zrealizowanymi projektami na łączną kwotę 45 438 764 złotych.


Studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM umożliwiają:

- korzystanie ze zróżnicowanej oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb rynku pracy,

- nauczanie przez najlepszych specjalistów w dziedzinie nauk o zdrowiu,

- zdobycie wiedzy cenionej przez pracodawców,

- dostęp w toku studiów do nowoczesnej aparatury medycznej, rozbudowanej oferty praktyk studenckich, wyjazdów na wymianę zagraniczną w ramach programów ERASMUS + oraz ERASMUS STUDENT NETWORK,

- rozwijanie kompetencji poprzez zaangażowanie w krajowe i zagraniczne innowacyjne projekty badawcze oraz liczne konferencje naukowe,

- zdobywanie nowych umiejętności poprzez podejmowanie działalności w ramach prawie 20 wydziałowych studenckich kołach naukowych,

- poznawanie potencjalnych pracodawców i organizacji związanych z dziedzinami nauk o zdrowiu (np. Nutricia, PERMAF, POLSPEN),

- korzystanie z nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych (np. bloku zajęć w formie e-learningu na kierunku zdrowie publiczne).

O czym warto wiedzieć:
► wybierając PIELĘGNIASRTWO:

- Wydział Nauki o Zdrowiu WUM posiada akredytację dla kierunku pielęgniarstwo nadaną przez KRASZPiP w 2018 roku oraz pozytywną akredytację instytucjonalną Wydziału PKA z 2014 roku,

- kierunek zapewnia szeroki moduł kształcenia geriatrycznego, skupiający się na przygotowaniu studentów do opieki nad osobami starszymi oraz moduł pedagogiczny, pozwalający absolwentom prowadzić zawodowe kształcenie pielęgniarek,

- w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2017” WNoZ WUM uplasował się na 2 miejscu w kategorii pielęgniarstwo.

O czym warto wiedzieć:
► wybierając ZDROWIE PUBLICZNE:

- na kierunku zdrowie publiczne prowadzony jest nowy, autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich, a zajęcia umożliwiają rozwój kompetencji miękkich i sprofilowanych pod kątem pracy w biznesie. W roku akademickim 2017/2018 na studiach I i II stopnia wprowadzony został moduł przedmiotów z cyklu KOP! -Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców oraz przedmioty w języku angielskim,

- w programie kształcenia na kierunku zdrowie publiczne wykorzystywana jest metodologia Instytutu Gallupa oparta na rozwoju talentów i mocnych stron. W roku akademickim 2017/2018 został wdrożony „Pilotażowy program rozwoju liderów zdrowia publicznego – Strenghts-based leadership", dzięki któremu studenci mogą odkrywać swoje dominujące cechy, rozwinąć umiejętności przywódcze poprzez kontakt z doświadczonymi trenerami, odnaleźć właściwą dla siebie ścieżkę kształcenia oraz swoją drogę zawodową,

- nowy program na kierunku zdrowie publiczne WNoZ-u jest zgodny z modelem kształcenia wypracowanym przez organizację ASPHER - The Association of Schools of Public Health in the European Region (Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Europie), do którego należy Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ WUM,

- Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ WUM otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzenie międzynarodowej akredytacji APHEA - Agency for Public Health Education Accreditation APHEA - jedynej europejskiej instytucji udzielającej międzynarodowej akredytacji ośrodkom akademickim, prowadzącym nauczanie na studiach I i II stopnia na kierunku zdrowie publiczne. Proces akredytacji rozpoczął się na początku 2018 roku. Dotychczas żadna z polskich uczelni nie posiada tego typu akredytacji.

- w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2017” WNoZ WUM uplasował się na 2 miejscu w kategorii zdrowie publiczne.

O czym warto wiedzieć:
wybierając DIETETYKĘ:

- studenci kierunku dietetyka WNoZ WUM mają szeroki dostęp do zróżnicowanej bazy klinicznej, co wyróżnia studiowanie na tym kierunku na tle oferty edukacyjnej innych uczelni. Zajęcia dydaktyczne na WNoZ WUM organizowane są we współpracy m.in. z Kliniką Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Kliniką Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego WUM, Kliniką Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Kliniką i Zespołem Żywieniowym Instytutu Hematologii i Transfuzji w Warszawie czy Kliniką Psychiatryczną WNoZ WUM.

- zajęcia praktyczne w szpitalach pozwalają studentom na zdobycie umiejętności współpracy z pacjentem oraz nauczenia się prawidłowego opracowywania zaleceń żywieniowych i komponowania jadłospisów,

- w związku z rozwojem dietetyki klinicznej jako działu nauki o żywieniu człowieka, na uczelni funkcjonują dwa zakłady współpracujące z klinikami WUM i prowadzące badania naukowe: Zakład Żywienia Człowieka i Zakład Dietetyki Klinicznej, przy których aktywnie działają studenckie koła naukowe.


O czym warto wiedzieć:

► wybierając POŁ
OŻNICTWO:

- Położnictwo WNoZ WUM jest liderem w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2017”,

- zajęcia odbywają się m.in. w nowoczesnej Klinice Położnictwa i Perinatologii WUM, zaopatrzonej w najwyższej klasy aparaturę, zlokalizowanej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM,

- w zależności od poziomu kształcenia, studenci odbywają zajęcia praktyczne w szpitalach klinicznych, w salach porodowych, na oddziałach: położniczych, noworodkowych, patologii ciąży, ginekologicznych, onkologii ginekologicznej, internistycznych, chirurgicznych i pediatrycznych; jak również w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki domowej i środowiskowej oraz w szkołach rodzenia. Podczas zajęć praktycznych studenci mają okazję do poznawania specyfiki organizacji pracy w poszczególnych oddziałach oraz podejmowania zadań dotyczących opieki nad pacjentami,

- absolwenci WnoZ WUM posiadają wysokie kompetencje zawodowe, bardzo cenione na rynku pracy,

- absolwenci położnictwa mają dostęp, podobnie jak absolwenci pielęgniarstwa, do bogatej oferty kształcenia podyplomowego (szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych).

O czym warto wiedzieć:
► wybierając RATOWNICTWO MEDYCZNE:

- absolwenci kierunku ratownictwo medyczne WNoZ WUM są doskonale przygotowani do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz do inicjowania i prowadzenia działań zmierzających do zapobiegania chorobom,

- mogą podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego i na oddziałach szpitalnych, zwłaszcza szpitalnych oddziałach ratunkowych,

- mają kwalifikacje, by prowadzić zajęcia szkoleniowe w pracowniach dydaktyczno-naukowych, laboratoriach i specjalistycznych pomieszczeniach dydaktycznych,

- Zakład Ratownictwa Medycznego WNoZ w zakresie organizacji zajęć praktycznych dla studentów stale współpracuje z: LPR (Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym), z SOR (Szpitalnym Odziałem Ratunkowym) Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz z SPZOZ (Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej) RM-MEDITRANS w Siedlcach,

- WNoZ aktywnie rozwija współpracę międzynarodową w zakresie ratownictwa medycznego z ukraińskimi uniwersytetami medycznymi: Iwano-Frankiwskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym oraz Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym, w celu wymiany doświadczeń w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej, a także zasad funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.

Wydział Nauki o Zdrowiu WUM zapewnia studentom nie tylko doskonałe warunki do zdobywania wiedzy i kompetencji, ale stwarza też szerokie pole do uczestnictwa w różnorodnych projektach badawczych, konferencjach i seminariach, ważnych akcjach poświęconych profilaktyce zdrowotnej czy wydarzeniach ogólnouczelnianych i wydziałowych.

Osoby aktywne mogą realizować swoje cele pracując w Samorządzie Studentów WNoZ lub w licznych kołach naukowych działających przy Wydziale. Uzdolnieni artystycznie mogą spełniać się śpiewając w uczelnianym chórze, grając w orkiestrze lub występując w studenckim teatrze. Możliwości rozwoju jest bardzo wiele.

Chcesz aplikować na Wydział Nauki o Zdrowiu WUM?
Wejdź na stronę
https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/rekrutacja-20192020/oferta-edukacyjna

Szczegółowe informacje znajdziesz w:
Punkcie Informacji Rekrutacyjnej WUM
Centrum Dydaktyczne WUM
ul. ks. Trojdena 2a, 02-091 Warszawa
poniedziałek – piątek, 8.00 - 16.00
tel. (+48 22) 57 20 998


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny

data ostatniej modyfikacji: 2019-06-07 11:09:51
Komentarze
 
Polityka Prywatności