STUDIA PODYPLOMOWE w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Uczelni z tradycją

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, renomowana państwowa Uczelnia z niespełna 100-letnią tradycją, dysponuje niezwykle bogatą ofertą kwalifikacyjnych i doskonalących studiów podyplomowych oraz kursów na kilku kierunkach kształcenia. Studia w APS dają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, rozszerzenia kompetencji zawodowych, uzupełnienia dotychczasowej wiedzy, zdobycia doskonałego przygotowania praktycznego i teoretycznego do wykonywania zawodu a także do zwiększenia osobistej mobilności na rynku pracy.

Absolwent studiów podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej uzyskuje wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, która umożliwia samodzielne planowanie i wdrażania innowacyjnych i nowatorskich  metod i technik w pracy opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej lub resocjalizacyjnej zarówno w środowisku instytucjonalnym, jak i pozainstytucjonalnym.

Uczelnia od strony merytorycznej przygotowuje specjalistów do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, dotkniętymi dysfunkcjami w zakresie funkcjonowania różnych zmysłów, a także przystosowania społecznego. Słuchacz ma, zatem możliwość zdobycia a następnie wykorzystania w praktyce zawodowej wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod pracy.

Programy studiów nastawione są na wnikliwe zrozumienie m.in. mechanizmów rozwojowych, analizę poszczególnych symptomów tzw. trudnych zachowań, rozwijają kompetencje pedagogiczne, wychowawcze, terapeutyczne przyczyniając się do skutecznej pracy oraz realizacji sprawnych działań praktycznych. Warto podkreślić w tym miejscu, iż programy wszystkich studiów podyplomowych są na bieżąco dostosowywane do obowiązujących standardów kształcenia, a zajęcia prowadzone są w dużej mierze w formie warsztatów, treningów i innych aktywnych metod.

Wykładowcami są głównie nauczyciele akademiccy, nauczyciele-praktycy oraz inni specjaliści zatrudnieni w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, profesjonalnie i merytorycznie przygotowani do prowadzenia danego przedmiotu, z bogatym warsztatem naukowym, praktycznym oraz z dużym doświadczeniem zawodowym.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych i Kursów APS studia podyplomowe i kursy mogą być realizowane samodzielnie przez Akademię bądź we współpracy z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami, również zagranicznymi. W takich przypadkach zawierane są porozumienia regulujące obowiązki i zadania poszczególnych jednostek realizujących studia podyplomowe lub kursy. Porozumienie zawiera Rektor. Opierając się na tej regulacji prawnej aktualnie w Akademii na mocy porozumienia podpisanego przez J.M. Rektora APS są realizowane studia we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, PARPA oraz z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie.

Nabór na studia podyplomowe organizowany jest w semestrze zimowym i letnim. Koszt studiów podyplomowych jest konkurencyjny w stosunku do innych Uczelni wyższych.

Nowością w ofercie studiów podyplomowych są następujące specjalności: Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej, Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe, Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych, Pedagogika resocjalizacyjna z neopenologią, Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi, Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin, Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze, Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką, Edukacja dla bezpieczeństwa, Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej, Coaching - myślenie projektowe i tutoring w edukacji, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością z elementami terapii zajęciowej.

Podsumowując - studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej to wspaniała i niepowtarzalna szansa a także możliwość zmiany dotychczasowych kwalifikacji, uzyskania nowych a co za tym idzie – zawodu cieszącego się od zawsze dużym uznaniem społecznym.
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-07 13:18:42
Komentarze
 
Polityka Prywatności