Stypendia dla najlepszych kandydatów w ALK

W czasach kryzysu zainteresowanie studiami wyższymi nie słabnie, z uwagi na chęć zdobycia przez młode osoby wysokich kwalifikacji, by wyróżnić się na rynku pracy wśród innych kandydatów. Dla osób z dobrymi wynikami w nauce, które poszukują możliwości finansowania studiów bądź stypendiów Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała możliwość pokrycia nawet 100% czesnego.

Nowością od roku akademickiego 2020/2021 jest stypendium dla najlepszych kandydatów.

O stypendium może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych:

 • pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 470 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego wg przelicznika:

   • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu

   • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty

   • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty

 • drugiego stopnia, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na Stypendium osiągnęła co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów (10% średnia arytmetyczna z toku poprzednich studiów + 90% wynik testu kwalifikacyjnego/rekrutacyjnego*).

Do przyznania jest 100 stypendiów.

Stypendium otrzymają najlepsi, kwalifikowani według listy rankingowej.

Kandydaci spełniający powyższe wymogi, będący w trakcie procesu rekrutacji, czyli osoby które wypełniły formularz rekrutacyjny online i złożyły wymagane dokumenty, a w przypadku kandydatów na studia II stopnia przystąpiły do testu kwalifikacyjnego i napisały go na odpowiednim poziomie, otrzymają wzór wniosku o stypendium. Dokument zostanie przesłany mailowo poprzez Biuro Rekrutacji.

Termin złożenia wniosku: 20.08.2020 r.

Termin ogłoszenia listy stypendystów: 31.08.2020 r.

Terminy testów rekrutacyjnych:

Studia w j. polskim:

Test kwalifikacyjny odbędzie się 24.08.2020 r.


Studia w j. angielskim (z wyjątkiem Big Data Science):

Test rekrutacyjny na studia jest tożsamy z testem kwalifikacyjnym na Stypendium.


Studia z zakresu Big Data Science prowadzone w języku angielskim:

Test kwalifikacyjny na Stypendium zostanie przesłany po pozytywnym wyniku testu rekrutacyjnego.


STYPENDIUM DLA LAUREATÓW OLIMPIAD

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora Akademii Leona Koźmińskiego pokrywające czesne za pierwszy rok studiów.

Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Wniosek o stypendium dla LAUREATÓW olimpiad można składać do końca trwania naboru na rok akademicki 2020/2021.


STYPENDIUM DLA FINALISTÓW OLIMPIAD

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Wniosek o stypendium dla FINALISTÓW olimpiad można składać do końca trwania naboru na rok akademicki 2020/2021.

Studenci ALK mogą liczyć także na inne stypendia i ulgi w opłatach.

Fundacja Koźmińskich oferuje studentom dodatkowe stypendia, np. za wyniki w nauce, natomiast absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego podejmujący studia I stopnia otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej. Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego podejmujący studia II stopnia lub jednolite otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 15%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia oferuje też zniżki dla rodzeństwa, które na niej studiuje.

Od 4 maja uczelnia prowadzi rekrutację na studia w j. polskim. Rekrutacja na studia wyższe w j. angielskim w ALK trwa od lutego 2020.


data ostatniej modyfikacji: 2020-05-07 13:10:18
Komentarze
 
Polityka Prywatności