WSB w Szczecinie otwarta na współpracę z biznesem

Współpraca świata biznesu z edukacją jest bardzo ważna i nierozerwalnie ze sobą związana. Szkoły odpowiadają za to, z jaką wiedzą absolwenci opuszczają ich mury i jak dobrze są przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Świadomość tego, że to właśnie od uczelni zależy przygotowanie absolwenta do właściwego rozpoczęcia kariery zawodowej, jest bardzo istotna. Uczelnie mogą pomagać w znalezieniu ciekawych praktyk, staży, a nawet pierwszej pracy, jak i również oferować wsparcie doradców zawodowych. Można iść też o krok dalej np. powołując do życia zespół, który ustali wspólną strategię działania i wskaże, jak połączyć programy nauczania z oczekiwaniami pracodawców.

Rada Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie

Synergia reprezentantów świata biznesu i edukacji może przynieść ogromne korzyści dla rynku pracy. Rada Biznesu działa w ramach Programu Partnerstwa Biznesowego uczelni i stanowi forum wymiany opinii o kierunkach rozwoju oferty dydaktycznej. Ma charakter zespołu funkcjonalnego opiniodawczo-kontrolnego. W skład Rady Biznesu wchodzą przedstawiciele partnerów biznesowych oraz przedstawiciele władz uczelni. Do szczególnych zadań Rady należy opiniowanie programów studiów, rekomendowanie prowadzenia zajęć i szkoleń przez ekspertów spoza uczelni oraz przyczynianie się do tworzenia odpowiednich warunków do współpracy z Partnerami Biznesowymi.

"Wyższa Szkoła Bankowa jest uczelnią o profilu praktycznym, dlatego współpraca z biznesem jest czymś naturalnym. Jeżeli chcemy kształcić studentów w sposób praktyczny, kładąc nacisk przede wszystkim na zdobywane umiejętności, które będą przydatne naszym absolwentom na rynku pracy, to musimy uwzględniać sygnały płynące z otoczenia społeczno-gospodarczego."

Dr Rafał Koczkodaj, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie

Uczelnia współpracuje z wieloma podmiotami, posiadając podpisane umowy partnerstwa z takimi firmami jak: Grupa Azoty, DHL Express, DGS Poland, Klaster IT. Dzięki temu praktyczne studia na tej uczelni stają się faktem.

"Efektem dotychczasowej współpracy z partnerami biznesowymi jest prowadzenie zajęć ze studentami przez ekspertów-praktyków oraz możliwość odbywania praktyk zawodowych u naszych partnerów. Naszą ambicją jest rozwijanie tej współpracy, zwiększanie grupy podmiotów współpracujących z naszą uczelnią, ale jednocześnie usystematyzowanie tych działań. To było jedną z przesłanek powstania Rady Biznesu."

Dr Rafał Koczkodaj, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie

Dodatkowo uczelni zależy na tym, aby przedstawiciele biznesu mieli wpływ na realizowane treści programowe, co pozwoli na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się realiów rynku.

Spotkanie inauguracyjne

Pierwsze spotkanie Rady Biznesu odbyło się 4 marca 2021 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji rządowych, partnerzy biznesowi, przedstawiciele stowarzyszeń, lokalnych firm i międzynarodowych korporacji. Gospodarzami były Władze Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

"Na pierwszym posiedzeniu Rady Biznesu przedstawiono organizację studiów na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Gościem specjalnym podczas spotkania była Pani Katarzyna Opiekulska, Dyrektor LSJ HR Group, która przybliżyła uczestnikom temat rynku pracy w regionie wystąpieniem nt. „Rynku pracy w regionie, w dobie Covid”. Podczas późniejszej dyskusji przedstawiciele biznesu zwrócili uwagę na kwestie oczekiwanych wysokich kwalifikacji technicznych absolwentów studiów oraz zapotrzebowania rynku pracy na inżynierów. Poruszony został temat perspektyw rozwoju branży logistycznej. Mocno akcentowana była kwestia przygotowania przyszłych pracowników w zakresie umiejętności językowych oraz kompetencji miękkich. W trakcie spotkania pojawiło się wiele głosów popierających inicjatywę powstania Rady Biznesu jako działania kojarzącego naukę z biznesem. Podkreślony również został aspekt wzmacniania lokalnego charakteru współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-biznesowym."

Dr Rafał Koczkodaj, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie

Pierwsze spotkanie w ramach Rady Biznesu potwierdziło potrzebę systematycznych kontaktów pomiędzy przedstawicielami uczelni a środowiskiem gospodarczym. Dlatego już teraz Uczelnia przymierza się do kolejnego spotkania.

"Jesteśmy obecnie w okresie aktualizacji programów studiów na rok akademicki 2021/2022. Mamy w planie robocze kontakty z przedstawicielami Rady Biznesu tak, żeby uwzględnić ich głos w konstrukcji tych programów. Wpłynie to na polepszanie procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów odpowiadającego potrzebom rynku pracy."

Dr Rafał Koczkodaj, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie

Student przygotowany do wejścia na rynek pracy

Większa dostępność do studentów wykształconych „na miarę” potrzeb przedsiębiorców, programy studiów dopasowane do realiów, z którymi student może spotkać się później w pracy zawodowej - przedsiębiorcy mogą sporo zyskać dzięki funkcjonowaniu Rady Biznesu. Pojawia się pytanie - co zyska student i absolwent Wyższej Szkoły Bankowej?

"Student zyskuje przede wszystkim możliwość kontaktu z szeroko rozumianą praktyką biznesu. Dzięki zajęciom prowadzonym przez ekspertów z poszczególnych branż student ma możliwość pozyskać umiejętności i kompetencje, które będzie w stanie wykorzystać w pracy zawodowej. Kształcenie studentów w sposób praktyczny, przy współpracy z przedsiębiorcami, zwiększa przygotowanie przyszłych absolwentów do oczekiwań rynku pracy. Kontakt studenta z otoczeniem społeczno-gospodarczym w trakcie toku studiów to też okazja do zapoznania się z warunkami funkcjonowania poszczególnych podmiotów gospodarczych, a być może również do rozpoczęcia współpracy i kariery zawodowej u danego partnera biznesowego."

Dr Rafał Koczkodaj, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie

Współpraca nastawiona na sukces

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. W planach Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie jest dalszy rozwój oferty dydaktycznej tworzonej we współpracy z otoczeniem biznesowym, jak i również rozwój nowoczesnych metod kształcenia studentów. 

"Sukces w tym zakresie na naszym Wydziale będzie możliwy dzięki efektywnej komunikacji, ścisłej współpracy oraz integracji całego środowiska akademickiego – i to są moje osobiste cele i plany związane z objętą przeze mnie funkcją."

Dr Rafał Koczkodaj, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie


data ostatniej modyfikacji: 2021-04-19 11:23:16
Komentarze
 
Polityka Prywatności