Oceanotechnika - ciekawe studia w AM w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza na studia magisterskie na kierunku Oceanotechnika. Kandydaci mają do wyboru 4 specjalności: Projektowanie i budowa statków, Projektowanie i budowa jachtów, Projektowanie i budowa obiektów offshore, Projektowanie i budowa obiektów podwodnych.

Najważniejsze cechy absolwentów i absolwentek kierunku oceanotechnika:
  • Posiadanie wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów żaglowych i motorowych, obiektów podwodnych.
  • Znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, konstruowania i zarządzania produkcją w przemyśle okrętowym.
  • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki oceanotechnicznej.

Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku oceanotechnika mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

Prognozy dla kierunku

Na potrzebę kształcenia na kierunku oceanotechnika wskazuje szereg dokumentów o charakterze strategicznym, dlatego absolwenci będą poszukiwanymi pracownikami w najbliższych kilkunastu latach. Poniżej wskazano trzy najważniejsze tego rodzaju dokumenty:

  • Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Jednym z zadań wynikających pośrednio z tej ustawy jest odbudowa szkolnictwa kształcącego kadry dla przemysłu okrętowego.
  • W lutym 2017 roku została przyjęta przez Polski Rząd „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wskazująca na potrzebę odbudowy przemysłu stoczniowego. Jednym z programów flagowych tej strategii jest Program Batory, który ma służyć odbudowie i umocnieniu przemysłu stoczniowego m.in. przez projektowanie i budowę innowacyjnych jednostek pływających i konstrukcji morskich, w tym jednostek typu offshore.
  • Kierunek oceanotechnika jest zgodny z jedną z regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego tj. działalnością morską w tym techniką morską ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020”.

Studia na kierunku Oceanotechnika są dofinansowane z funduszy unijnych. Efektem tego dofinansowania są:

  • Bezpłatne studia dla wszystkich osób, w tym osób spoza Unii Europejskiej rozpoczynających studia na kierunku oceanotechnika wiosną 2020 r. Osoby te nie muszą ponosić opłat za studia w całym okresie studiów - 1,5 roku, o ile zaliczą każdy semestr nauki. Liczba bezpłatnych miejsc jest jednak ograniczona.
  • Dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania i sprzętu komputerowego zakupywanego z funduszy unijnych, w tym do nowoczesnego laboratorium projektowania statków i jachtów.
  • Dostęp do płatnych staży dla najlepszych 30% studentów na kierunku oceanotechnika.
  • Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Studenci i studentki kierunku oceanotechnika, bez względu na narodowość, mogą również korzystać ze wsparcia oferowanego w ramach programu ERASMUS+. Oznacza to, że również osoby spoza Unii Europejskiej mogą wyjechać np. na dwumiesięczną praktykę do zagranicznej firmy.

data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30 19:59:32
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 01
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności