Uniwersytet Gdański wysoko w prestiżowym Times Higher Education Impact Rankings prezentującym działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Uniwersytet Gdański zdobył wysokie 42. miejsce wśród zestawionych instytucji szkolnictwa wyższego z całego świata pod względem wkładu w ochronę oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywaniu ich potencjału w sposób zrównoważony. W prestiżowym Times Higher Education Impact Rankings uczelnia znalazła się również w przedziale 101-200 w zakresie tworzenia zrównoważonych miast i społeczności, by uczynić je bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Times Higher Education Impact Rankings po raz drugi prezentuje zestawienie uczelni wyższych realizujących cele określone w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (ang. Sustainable Development Goals, SDG), które angażują swój potencjał w rozwiązywanie palących problemów globalnych współczesnego świata takich jak ubóstwo, nierówności społeczne, brak wystarczającego dostępu do wiedzy, ochrona klimatu i środowiska.

W opublikowanym 22 kwietnia 2020 roku zestawieniu THE Impact Rankings Uniwersytet Gdański oceniony został bardzo wysoko pod względem wkładu w realizację 14. celu SDG „Life Below Water”, którego sens sprowadza się do ochrony oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywania ich potencjału w sposób zrównoważony. W tej kategorii uczelnia nasza uplasowała się na 42. miejscu spośród 242 instytucji szkolnictwa wyższego z całego świata. Ten niewątpliwy sukces potwierdza wysoką pozycję Uniwersytetu Gdańskiego (współtworzącego Europejski Uniwersytet Nadmorski, European University of the Seas, SEA-EU) wśród uczelni zaangażowanych w szeroko pojętą tematykę morską.

Wysoką pozycję UG odnotował także w zakresie realizacji celu 11. SDG „Sustainable cities and communities” – przedział 101-200 spośród 470 instytucji uwzględnionych w tym zestawieniu. Dostrzeżono wkład UG w tworzenie zrównoważonych miast i społeczności, by uczynić je bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

W ostatecznym rankingu Impact uwzględniającym wszystkie 17 celów SDG uczestniczyło 766 uczelni wyższych z 85 krajów, w tym 5 z Polski. Uniwersytet Gdański sklasyfikowano w przedziale 301-400 wśród wszystkich uczelni, w tym samym przedziale znalazł się Uniwersytet Warszawski. Pozostałe polskie uczelnie biorące udział w rankingu Impact (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska i Politechnika Wrocławska) sklasyfikowane zostały w przedziale 401-600.

Pełne zestawienie wyników THE Impact Rankings dostępne jest na stronie: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020

Ocenę wpływu uczelni na realizację celów SDG oparto o precyzyjnie dobrane wskaźniki, indywidualne dla każdej kategorii celów. Więcej na temat metodologii na stronie: https://www.timeshighereducation.com/university-impact-rankings-2020-methodology

THE Impact Rankings wyznacza nowy trend w ocenie instytucji szkolnictwa wyższego, dokonywanej nie na podstawie uzyskanych opinii czy prowadzonych badań, ale w szerszej perspektywie - poprzez ocenę aktywności uniwersytetów wobec wyzwań, przed którymi stoi świat i wpływu ich działania na poprawę jakości życia, środowiska i klimatu. Świetne wyniki Uniwersytetu Gdańskiego w tym rankingu odzwierciedlają właściwy kierunek prowadzonej aktywności edukacyjnej i badawczej oraz działań w obrębie tzw. trzeciej misji uczelni, czyli jej zaangażowania społeczno-gospodarczego.


data ostatniej modyfikacji: 2020-04-23 15:39:21
Komentarze
 
Polityka Prywatności