Uniwersytet Gdański w pierwszej dziesiątce uczelni z największym budżetem unijnym na rozwój badań i innowacji

Uniwersytet Gdański znalazł się w pierwszej dziesiątce polskich uczelni, które pozyskały największe dofinansowanie z unijnego budżetu na rozwój badań i innowacji w latach 2014-2020 w ramach programu Horyzont 2020. Budżet realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim projektów z programu Horyzont 2020 to niemal 5 milionów EUR, a łącznie uczelnia realizuje 16 takich projektów. Kolejne są w trakcie oceny Komisji Europejskiej lub podpisywania umowy grantowej.

Obecność Uniwersytetu Gdańskiego w pierwszej dziesiątce polskich uczelni, które zyskały najwięcej funduszy w ramach programu Horyzont 2020 i jego 8. miejsce w tym zestawieniu, stawia uczelnię wysoko w zakresie innowacyjności. Program Horyzont 2020 jest bowiem największym w historii UE programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowanym w latach 2014 – 2020, a jego budżet to 80 mld euro, z czego 2,8 mld euro zostało przeznaczone na projekty z zakresu badań naukowych oraz innowacji. Głównym celem jest przyczynianie się do zbudowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy poprzez wspieranie badań, rozwoju i innowacji.

Projekty realizowane na Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu Horyzont 2020 wpisują się w te ambitne cele. Wśród czołowych tematów prac naukowców z naszej Uczelni znajdują się projekty z zakresu:

 • nauk biologicznych i biotechnologicznych, między innymi związane z badaniami z zakresu biologii molekularnej i mikrobiologii, a także z prowadzeniem odpowiedzialnej nauki i innowacji (ang. responsible research and innovation - RRI);
 • nauk humanistycznych i społecznych: połączenie oddolnych inicjatyw miejskich z elementami demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej;
 • związanych z sektorem morskim - rozwój konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego w kontekście badań i innowacji, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w szczególności z sektorem tzw. „błękitnej gospodarki” (ang. blue economy).

Łączna kwota projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu Horyzont 2020 to 4 727 163,90 EUR.

Tak dobre miejsce Uniwersytetu Gdańskiego w tym zestawieniu bardzo nas cieszy, ale również motywuje do wzmożonego wysiłku, by w kolejnych konkursach i programach Komisji Europejskiej zdobywać jeszcze więcej środków finansowych na badania naukowe i rozwój naszej Uczelni. Realizacja projektów w międzynarodowym partnerstwie oraz zaangażowanie różnych zespołów badawczych daje pożądany efekt synergii i pozwala wypracowywać rozwiązania dla problemów, przed którymi stajemy nie tylko jako naukowcy, ale jako całe społeczeństwa – mówi prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski, Prorektor UG ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką.

Poniżej prezentujemy krótkie opisy czołowych projektów realizowanych na UG, uwzględniających dofinansowanie powyżej 300 tys. EUR: 

Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach (MitoRepairosome)

Mutacje w białkach zaangażowanych w naprawę ludzkiego mitochondrialnego DNA są związane w wieloma chorobami, takimi jak dystrofia mięśniowa, zespół Alpersa i Parkinsona. Wyniki proponowanych w ramach projektu badań, pozwolą na lepsze zrozumienie, w jaki sposób uszkodzone mitochondrialne DNA jest naprawiane i mogą dostarczyć nowych informacji na temat przyczyn chorób mitochondrialnych.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Michał R. Szymański, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Kwota dofinansowania dla UG to 1,5 mln EUR (najwyższa wśród wszystkich 16 projektów).

Metagenomika jako źródło innowacji (Virus-X)

Głównym celem projektu jest analiza bibliotek metagenomicznych powstałych na bazie materiału genetycznego bakterii i wirusów izolowanych ze środowisk ekstremalnych w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania drobnoustrojów w układach charakteryzujących się dużą złożonością. Pozwoli to na zrozumienie dynamiki funkcjonowania społeczności drobnoustrojów zamieszkujących siedliska, które do tej pory nie zostały poznane. Badania w tym obszarze, w takiej skali nie były dotąd prowadzone. Wyizolowane enzymy zostaną zastosowane do rozwoju/unowocześnienia metod związanych z nowoczesna diagnostyka medyczną.

Kierownikiem projektu ze strony UG jest prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski z Wydziału Biologii UG. Kwota dofinansowania dla UG to 610 tys. EUR.

Transformacja strukturalna na rzecz odpowiedzialnych badań w zakresie nauk biologicznych (STARBIOS 2)

Ideą projektu STARBIOS 2 jest opracowanie i wdrożenie w kilku europejskich instytucjach naukowych, prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych i biotechnologicznych indywidualnych planów działania, umożliwiających wprowadzenie zmian strukturalnych w zakresie realizacji koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI).

Kierownikiem projektu ze strony UG jest prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Budżet projektu to ponad 312 tys. EUR. 

Miasta jako areny politycznych innowacji wspierających rozwój demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej (EUARENAS)

Zasadniczym celem projektu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób oddolne inicjatywy miejskie mogą połączyć elementy demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej. Analiza działań lokalnych pozwoli ocenić, na ile możliwe jest połączenie tych dwóch rodzajów demokracji i wypracowanie modelu politycznego opartego na prawdziwym dialogu oraz poszukiwaniu kompromisu.

Kierownikiem projektu ze strony UG jest prof. dr hab. Iwona Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln EUR, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego przewidziano ponad 323 tys. EUR. 

Wzmocnienie zrównoważonych działań, współpraca i harmonizacja w ramach i poprzez sojusz SEA-EU (reSEArch-EU)

Konsorcjum European University of the Seas – SEA-EU, którego partnerem jest Uniwersytet Gdański, otrzymało środki na realizację projektu, którego celem jest rozwój sojuszu SEA-EU w kontekście badań i innowacji, współpracy z otoczeniem, w tym w szczególności z biznesem.

Kierownikiem projektu ze strony UG jest prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Budżet projektu to 2 mln EUR, w tym ponad 318 tys. EUR zostanie przeznaczone na zadania realizowane przez Uniwersytet Gdański, który jest liderem pakietu WP3 - Bridging the Gap with Innovation Ecosystem.

Uczelnie – beneficjenci programu Horyzont 2020 wg sumy pozyskanych środków:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet Jagielloński
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Politechnika Warszawska
 5. Politechnika Śląska
 6. Politechnika Poznańska
 7. Politechnika Wrocławska
 8. Uniwersytet Gdański
 9. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 10. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Informacje o projektach UG na podstawie danych Biura Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego

data ostatniej modyfikacji: 2020-10-27 09:34:06
Komentarze
 
Polityka Prywatności